موفقیت فروشندگان در تجارت برخط است و به طور مستقیم بر خرید مشتری و وفاداری از وب سایت تاثیر می گذارد مشتریان جهت غلبه بر ریسک های موجود و اعتماد به تراکنشهای تجارت الکترونیک، خواهان ارزیابی اطلاعات مرتبط با آن هستند .(فوکویاما،۲۰۰۵۳۵:).از آنجایی که توسعه اعتماد در دنیای سنتی، اغلب با تعامل مستقیم فرد با سازمان و نمایندگان فروش آن

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع فتوولتائیک