را می توان عاملی مهم در خرید و تکرار خرید دانست امروزه اعتماد در تجارت الکترونیک از جایگاه بالایی برخوردار است. (آکر ۱۹۹۱۱۸:)
اعتماد اتکای یک شخص ،گروه یاشرکتی به شخص،گروه یا شرکتی دیگر است که به صورت داوطلبانه،از حقوق،منافع و علایق طرفین درگیر در یک تلاش مشترک یا یک مبادله اقتصادی حفاظت می کند(.هاسمر،۱۹۹۵۸۵:)
وفاداری

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردسلسله مراتب، عادت واره، طبقه اجتماعی