و یا به عبارتی وفاداری رفتاری متمرکز بود(سوبیر و همکارانش۲۰۰۷۲۷:)اما به تدریج انتقادات زیادی متوجه این رویکرد شد منتقدان معتقد بودند که تکرار خرید ممکن است به دلیل فقدان انتخابهای جایگزین برای مشتری باشد(چونگ کی کین،۲۰۰۱۶۲:) از این رو محققان و پژوهشگران متعددی به جایگاه اعتماد در تجارت الکترونیک و تاثیر آن بر وفاداری و خرید

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهسیال؛، ، y، x؛