باشند. در دنیای سنتی، اعتماد مشتری، از ترکیب تجارب ناشی از تعاملات اجتماعی، تجاری و قانونی با کسب وکار، و در طول زمان حاصل می شود، اما این شیوه و ابزارهای آن، در دنیای تجارت الکترونیک قابل حصول نیست.از آنجایی که توسعه اعتماد در دنیای سنتی، اغلب با تعامل مستقیم فرد با سازمان و نمایندگان فروش آن ایجاد می شود، نحوه ایجاد چنین

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهدر،، چوپرا، (۴-۲۳):، Ts=1.