استفاده می کنند شکایات مربوط به حریم خصوصی که در کمیسیون تجارت فدرال ایالت متحده به ثبت رسیده است شامل شکایاتی در رابطه با ایمیل های ناخواسته , شناسایی دزد , مکالمات پی در پی و ناخواسته و فروش اطلاعات به طرف سوم می شود (پاتون،۲۰۰۴۱۶:)
از سوی دیگر جیاسون و اینقام برای حداکثر کردن تأثیر استراتژی های حریم خصوصی بیان میکنند که

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهبازدارندگی، فیزیولوژی، گندم کار