لازم است , راه حل های تکنولوژیک و حریم خصوصی با مقررات خود تنظیمی هدایت وبه طور قانونی عمل شوند . از آنجایی که تغییرات بسیار زیادی در قوانین حریم خصوصی بین کشور ها وجود دارد , حمایت از مشتری در تجارت الکترونیک جهانی به عنوان یک چالش باقی خواهد ماند(جیاسون،۲۰۰۶۴۲:)
۳ – یانگ (۰۱۰۲)، پژوهشی تحت عنوان ارتباط میان ویژگی های

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک