فراهم کنند. مثالی از این مورد(لنفورد،۲۰۰۴) TRUSTeاست که سیاست های حریم خصوصی بیان شده در یک سایت رامورد بازرسی و ممیزی قرارمی دهد و در صورتی که سیاست های حریم خصوصی استانداردهای مشخصی داشته باشد به سایت مجوز می دهد تا برچسب TRUSTeرانمایش دهد
۲ – پاتون و جسانگ بیان میکنند که حریم خصوصی نگرانی اصلی افرادی است که از اینترنت

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع نوترکیبی، ژنتیک،، جمعیتها، بیولوژی