محصول و قیمت را بر میل خرید محصولات سفارشی آنلاین بررسی کرد و دریافت که فرد گرایی تنها بعد فرهنگی است که اثر عمده ای بر میل خرید دارد همچنین این متغییرها در تعامل با یکدیگر هم اثر زیادی بر میل خرید می گذارند در حال که قیمت به تنهایی اثر معناداری ندارد
۶ – بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده (pavelo&fighosn)تایید کردند که

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی