مشتریان پی برده اند و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام داده اند زیرا عدم اعتماد و اطمینان در یک محیط تجاری اثرات منفی بر تجارت خواهد داشت بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر اعتماد بر وفاداری و خرید مشتریان هستیم

۳ – پیشینه پژوهش
۳-۱ – بررسی پژوهشهای خارجی
۱ – محققانی از جمله لنفورد و هوبسچیر (۲۰۰۴)

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع کلروز، رگبرگ‌ها، لکههای، پهنک