شرکت به سازگار بودنش با محیط بستگی در بازار اینترنتی، نسبت به بازار سنتی، این چالش وجود دارد که سازمان تجاری با رقبای بیش تری مواجه و وفاداری مشتریان کمتر است لذا افزایش اعتماد در این زمینه می تواند اثرات مثبتی بر وفاداری مشتریان داشته باشد(،توربن،۲۰۰۴۸۲:) در تجارت الکترونیک اعتماد و آمادگی الکترونیکی از فاکتورهای کلیدی و عناصر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد آورد،، گرفت،، مارکوپلو۸، فراگرفتند.