را می توان اینگونه تعریف کرد :یک تعهد عمیق به خرید مجدد در آینده یا خرید اضافه تر یک محصول یا خدمت ترجیح داده شده .(الیور۱۹۹۹۳۶:)
وفاداری به صورت نگرش مطلوب مشتری در جهت فروشندگان الکترونیکی می باشد که منجر به تکرار خرید،تبلیغات مثبت دهان به دهان می گردد.(اندرسون ۲۰۰۳۵۶:)
رویکرد اولیه درباره وفاداری مشتری بر تکرار خرید

مطلب مشابه :  مقاله درمورد فتوولتائیک