……………………………………….28
ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی……………………………………………………..30
6-2-4- کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی………………………………………32
7-2-4- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر……………………………………………………………………………..32
8-2-4- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد………………………….33
فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………….34
1-5- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)…………………………………………………………………………………..34
2-5- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)………………………………………………………………………………….36
فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت……………………………………………………………………………………38
فصل هفتم: حقوق و تکالیف………………………………………………………………………………………………….39
1-7- حقوق و تکالیف زیان‌دیده………………………………………………………………………………………………..40
1-1-7- تکلیف به جلوگیری از، زیان……………………………………………………………………………………….41
2-1-7- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان………………………………………………………………………………42
2-7- حقوق و تکالیف مسبب حادثه…………………………………………………………………………………………….42
بخش دوم
انواع خسارات در حوادث دریایی
فصل اول: انواع خسارات………………………………………………………………………………………………………45
1-1- خسارات جانی………………………………………………………………………………………………………………46
2-1- افراد کشتی……………………………………………………………………………………………………………………47
3-1- افراد ساحلی………………………………………………………………………………………………………………….49
فصل دوم: خسارات محیط‌ز‏‏یستی…………………………………………………………………………………………..51
1-2- خسارات به بنادر و چاه‌ها…………………………………………………………………………………………………51
2-2- خسارات زیست محیطی……………………………………………………………………………………………………57
1-2-2- خسارات ناشی از آلودگی نفتی و غیر نفتی………………………………………………………………………60
فصل سوم: خسارات مالی……………………………………………………………………………………………………..71
1-3- تخریب مناطق ساحلی………………………………………………………………………………………………………71
2-3- ورود خسارت به کشتی‌ها‏‏‏‏…………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم: خسارتهای ناشی از عملیات نجات رسانی……………………………………………………………..80
بخش سوم
مبانی و شیوه‌های جبران خسارت
فصل اول: مبانی جبران خسارت……………………………………………………………………………………………..86
فصل دوم: تعیین میزان خسارت……………………………………………………………………………………………..90
فصل سوم: میزان و دامنه جبران خسارت………………………………………………………………………………….91
فصل چهارم: نحوه اثر گذاری قواعد بین‌المللی بر مسئولیتهای ناشی حوادث دریایی………………………93
فصل پنجم: حل و فصل اختلافات دریایی………………………………………………………………………………..99
1-5- محاکم ملی…………………………………………………………………………………………………………………100
2-5- حل اختلافات در کنوانسیون 1982…………………………………………………………………………………….101
3-5- دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها…………………………………………………………………………………………104
فصل ششم: شیوه‌های جبران خسارات دریایی………………………………………………………………………..105
1-6- شیوه‌های مالی…………………………………………………………………………………………………………….106
1-1-6- بیمه دریایی…………………………………………………………………………………………………………107
2-1-6- پرداخت هزینه‌ها و مخارج………………………………………………………………………………………113
3-1-6- پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………115
4-1-6- صندوق بین‌المللی جبران خسارت آلودگی نفتی……………………………………………………………..119
2-6- شیوه‌های پیشگیرانه………………………………………………………………………………………………………121
1-2-6- جلوگیری از بروز حوادث مشابه………………………………………………………………………………..123
3-6- شیوه‌های جبرانی…………………………………………………………………………………………………………125
1-3-6- اعاده وضع به حال سابق………………………………………………………………………………………….125
2-3-6- پاکسازی دریاها…………………………………………………………………………………………………….127
فصل هفتم: جلب رضایت زیان‌دیده……………………………………………………………………………………..129
فصل هشتم: رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………….130
نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………138
کتابنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….141
چکیده
صنعت حمل و نقل دریایی در مبادلات کالاها مخصوصاً مواد سوختنی مثل نفت و پیشرفت تکنولوژی و فن آوری در این صنعت بصورت فزاینده‌ای رو به گسترش چه از حیث کمی و چه از نظر کیفی می‏باشد. طبق برآورد برخی در حال حاضر بیش از 93% جابجایی کالا از طریق دریاها و گذرگاه‌های آبی صورت میگیرد. نگاهی به ماهیت داخلی و بین المللی این شیوه حمل و نقل از یکطرف و در معرض خطر قرار گرفتن کشتی، مسافر و کالاها به علل حوادث طبیعی، قهری و خطاهای انسانی بدون شک تنوع خسارات را به وجود‏ آورده است که این تنوع در اَشکال خسارات، نیاز به حقوقی خاص که قادر به حل اختلافات داخلی و بین المللی در خصوص دعاوی احتمالی ناشی از این خسارات باشد؛ دارد. حقوق دریایی با پیشینه‌ای طولانی که توجه خاصی به قوانین و مقررات حمل و نقل، بیمه و محیط‌ز‏‏یست‏ دریایی دارد، ریشه در گذشته‌های دور داشته و از قدیمی‏ترین آداب و سنن مسافرتهای دریایی برخاسته است. این موضوع که در تحقیق حاضر محوریت دارد، در ایران علیرغم پیشینه تاریخی صنعت دریایی علیرغم الحاق ما به تعداد قابل توجهی از کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، که به برخی از آنها در این تحقیق اشاره خواهد شد متاسفانه نوپا بوده و از حیث مراجع قانونی در خصوص دعاوی مطروحه بسیار فقیر می‏باشد. مضاف بر آن اینکه اصل جبران خسارت چه در عرف بین‌الملل و چه در حقوق داخلی مخصوصاً متون فقهی دارای سابقه طولانی بوده و همپای اولین تاسیسات حقوقی، مورد نظر فقها و علما بوده است. توجه به حفاظت از محیط‌ز‏‏یست‏ و اهمیت پاکیزگی آن در زندگی بشر امری است که نیاز به توضیح ندارد و نمی‏توان از آن به سادگی گذشت. بر مبنای این مهم، التزام به جبران خسارت در حوادث منتهی به تخریب زیست محیطی بر اساس قواعد عام مسئولیت بین‌المللی (International Responsibility) به عنوان یک قاعده جهانی و گریز ناپذیر در، راستای صیانت از آن مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این فاکتورها حقیر با انتخاب این موضوع برای پایان نامه خود با نگاهی مختصر به مفاد قانون دریایی ایران مصوب سال 1343، به عنوان اولین قانون مدون دریایی ایران و برخی از کنوانسیونها (صرفنظر از اینکه به آن ملحق
شده‌ایم یا خیر) و برخی مراجع و تاسیسات دیگر که به هنگام بروز حوادث، سعی در جبران خسارات دارند و ذکر مثالهایی از رویه قضایی داخلی و خارجی، سعی در معرفی طرق جبران خسارات دریایی نموده است. در یک جمع بندی کلی لازم می‏دانم این نکته را اضافه نمایم که با وجود تمام این مقررات و الزامات داخلی و بین‌المللی و اعمال قواعد عام، شیوه‌های جبرانی کارآمد نبوده که به برخی از این دلایل در لابلای تحقیق اشاره شده است. از این رو تلاش برای توسعه و تدوین نظامی کارآمدتر برای جبران خسارات مخصوصاً خسارات زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. قبل از آن سعی در تدوین مقررات و خلق روشهایی برای جلوگیری از بروز حوادث زیست محیطی واجب‌تر‏‏ می‏باشد؛ چرا که برخی خسارات هرگز جبران نخواهند شد.
کلمات کلیدی:
حوادث دریایی _ اصل جبران خسارت_ شیوه‌های جبران خسارت_ حقوق زیست بین‌الملل
اختصارات
CFR Cost and Freight
CLC International Conventions on Civil Libility for Oil Polution Damage
CPA نزدیکترین فاصله شناورها هنگام عبور از کنار یکدیگر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد ۱۳۸۰)، درآمد.، (کریم،، ۱-۱-۱-۱-