: نقش و وظایف مدیران دفاتر گفتار اول: وظائف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته بند اول: پرونده را فوری بنظر دادگاه برساند ماده 115: در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر ملکف است... ادامه مطلب