ویژگی های مطلوب یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی طی سال های متمادی کوشش های فراوانی به منظور شناخت ماهیت و اهداف گزارشگری مالی به منظور تدوین چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری... ادامه مطلب

داشتن فن بیان قوی یکی از عواملی است که می تواند باعث رشد و پیشرفت شخصی و شغلی ما شود. سال هاست مشاهده می کنم افرادی که فن بیان قوی دارند و می توانند با اطرافیانشان خوب ارتباط برقرار... ادامه مطلب