ویژگی های مطلوب یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی طی سال های متمادی کوشش های فراوانی به منظور شناخت ماهیت و اهداف گزارشگری مالی به منظور تدوین چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری... ادامه مطلب