بر طبقات مردم وارد میشود و آیینهای جامعه برهم می خورد و پر آشوب میشود و با پیدایش دینیاران نادان، جنگاوران ویرانگر، کشاورزان و صنعتکاران همهکاره ظلم، دروغ و آشوب جهان را فرا میگیرد.... ادامه مطلب

زمان از گزند حوادث در امان ماند. البته این کار به عهده موبدان بود. با وجود این نمیتوان از کنار آنها به راحتی عبور کرد. زیرا آنها میتوانند به شفاف سازی اکثر وقایع کمک کنند. درنتیجه در... ادامه مطلب

های شروتی یا ادبیات الهام شده هستند. اینها سخن و گفتار دانشمندانی است که در حال کمال جذبه آنها را بیان داشته اند و این عبارات بیشتر وسیله مکاشفات روحانی است تا یک سلسله افکار منظم و... ادامه مطلب

است. از نظر بهار این دو وسیله که عوامل بیرونی و درونی خوانده میشوند عبارتند از: زبانها و اسطورههای هند و اروپایی که جنبههای مشترک زبانی و فرهنگی مشترک در آنها میتواند تا حدی در شناخت... ادامه مطلب

نوع خود استثنایی و الهام بخش دانشمندان متعددی است. به طوری که مطالعاتش به سه بخش عمده تقسیم شده است. مطالعات ایرانی، گرامر تطبیقی زبان های هندواروپایی و زبان شناسی عمومی .(لازارد، 1989:... ادامه مطلب

کاست، اغلب مردمی هستند که خود را مظلوم مینامند. به عقیده وی در نظام طبقاتی هندو، طبقه برهمن دارای بالاترین درجه است و همین نکته است که باعث شده است جامعه طبقاتی هند بر پایه ایدئولوژی... ادامه مطلب