ن دیدگاه را رد میکند و میگوید: الگویی که فقط بر پایه شغل فرد باشد نمیتواند کاملا واقعیت تفاوتهای اجتماعی را توجیه کند.(محسنی،1363: 263). به عقیده او موقعیت آدمی در جریان تولید، منشا تجارب... ادامه مطلب

گونگی شکل گیری نظام طبقاتی هندوایرانی است. بخش پنجم: نتیجهگیری. این بخش بررسیهای صورت گرفته در رابطه با موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. محور اصلی نوشتههای رساله بر پایه... ادامه مطلب

به دست آورد. همچنین مشخص شدن عوامل موثر در تغییر ساختار پروتئین نوترکیب FGFR2b می تواند در درمان سرطان ها و برخی بیماری ها موثر باشد. فصل سوم مواد و روش ها 3-1- مواد، تجهیزات و متغیر ها ی... ادامه مطلب

ساختار ثانویه ای مشابه با حالت NATIVE است که این امر توسط تکنیک دورنگ نمایی حلقوی با تعیین درصد محتوای آلفا هلیکس، صفحه های بتا و راندوم کویل ها تایید شده است (128). شکل 30: ساختار شیمیایی... ادامه مطلب