دانشگاه علوم پزشکی قزوین فهرست شکل ها و جداول: شکل 1 : نحوه عملکرد کلی FGF و FGFR شکل 2 : گیرنده های فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع 2 شکل 3 : ساختمان کلی RTK و انواع FGFR شکل 4 : ساختمان اصلی یک اسید... ادامه مطلب

(C) 94/4* 26/3* **87/6 20 AB **56/10 **14/4 **07/12 10 AC **74/82 **73/19 **06/161 8 BC **28/9 **78/3 **47/9 40 ABC 50/2 74/1 92/1 180 خطای آزمایش 05/26 06/15 34/9 CV **معنی دار در سطح 1 درصد و*معنی دار در سطح 5 درصد 4-5 قند کل: با توجه به جدول تجزیه... ادامه مطلب

همکاران استفاده می‌گردد. ب: قند احیایی: جهت اندازه گیری قند احیایی از روش روش میلر استفاده گردید. د: قند غیر احیایی: جهت اندازه‌گیری قند غیر احیایی از روش شاهد صدیقی و اجمل خان... ادامه مطلب

قند می‌باشد ( باسرا و همکاران، 2005 ). با توجه به مطالب ذکر شده تیمار هیدرو‌پرایمنگ بر روی مقدار قند برخی گونه‌های گیاهی مؤثر بوده و مقدار قندهای مختلف را تغییر می‌دهد البته انتظار... ادامه مطلب