جدید و همچنین روشهای نوین در زمینه کشت راه حل هایی جهت ادامه کشاورزی در شرایط محیطی نا مناسب می‌باشند لذا هدف از اجرای تحقیق آن بوده که با استفاده از عمل پرایمینگ به جوانه زنی گیاه... ادامه مطلب

ر نواحی شرقی مدیترانه گزارش شده است و امروزه در جلگه‌های هموار این نواحی و مناطق دارای اقلیم معتدل شبه مدیترانه‌ای در فلات ایران کشت می‌شود. ماریتیغال در مناطق مختلف کشور ایران... ادامه مطلب