با نژاد ویروس، جمعیت شته‌ها، تحرک شته‌ها و منابع اولیه آلودگی ارتباط دارد (اعتباریان، ۱۳۷۶).

۲-۲-۳- نشانههای بیماری ویروس موزاییک هندوانه
نشانه‌های بیماری برحسب گونه صیفی، رقم زراعی، سویه ویروس و عامل محیطی بسیار متفاوت‌اند. ازجمله نشانه‌های برگی موزائیک سبز، چین و چروک دارشدن برگ، سبزشدن دسته‌های رگبندی، حلقههای کلروزی و

آزمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
شکل ۴-۶- شماتیک مجموعه

روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۰۰
شکل (۴-۱۸): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۱۰۱
شکل (۴-۱۸): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، ب) sec Ts=1. ۱۰۱
شکل (۴-۱۸): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۰۲
شکل (۴-۱۹):

کاهش انرژی
– احساس بی ارزشی یا گناه بی مورد
– افکار متناوب مرگ
– کاهش توانایی تفکر یا تمرکز
وقوع این علائم باید منجر به تغییر در عملکرد قبلی فرد که ناشی از شرایط پزشکی نباشد گردد و باید عملکرد روزانه بیمار را مختل کند.
اختلال افسرده خویی۱۸ شکل خفیف و فرض افسردگی است. باید دو یا چند نشانه از نشانه های زیر را دارا

تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۶
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۶
شکل (۴-۱۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، الف)

و معیار های فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه گردیده است) دمایی بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد دارند که بر اساس دمای راحتی نیاز به سیستم های برودتی دارند.
از طرفی نزدیک به۴۰ درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف میگردد که در حدود ۵۰ در صد این مقدار در بخش سیستم های برودتی ساختمان ها مصرف می گرددشکل(۱-۲).در آمریکا در حدود ۲۵%

شد.
سال ۲۰۰۰
یک خانواده در کلرادو یک سیستم الکتریکی خورشیدی ۱۲ کیلوواتی روی خانه خود راه اندازی کردند.
۲-۴-ساختار سیستمهای فتوولتائیک
سیستم های فتوولتائیک از سه بخش اصلی تشکیل شدهاند:
ماژول یا پنلهای خورشیدی که مبدل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی میباشد.
قسمت واسطه یا بخش توان مطلوب که انرژی الکتریکی

فتوولتائیک در کادمیوم گزارش شد. کار اولیه توسط Rappaport ، Loferski و Jenny انجام گرفت. Daryl Chapin ، Gerald Pearson و Calvin Fuller محققان آزمایشگاه بل سلول خورشیدی سیلیکونی با ۵/۴ % راندمان را گزارش کردند که به فاصله چند ماه با کار یک تیم تحقیقاتی به ۶% رسید. آنها نتایج خودرا به Journal of Applied Physics ارسال کردند.
سال

۲-شناسایی تیپهای برتر در جمعیت از طریق علامتگذاری و یا هر روش دیگر و برداشت آنها به صورت مخلوط، نتیجه نهایی این دو روش کاهش فراوانی ژنوتیپهای نامطلوب و افزایش فراوانی ژنوتیپهای مطلوب خواهد بود.
انتخاب تودهای ممکن است در هر نوع از منبع ژنتیکی (مثل نژادهای بومی، جمعیتهای هیبرید) که دارای تغییرات ژنتیکی کافی باشد و موفقیت را

شته‌ها که ویروس را از گیاه آلوده جذب می‌کنند انجام می‌شود و در بعضی از حالات آلودگی اولیه WMV از بذور جالیز آلوده ممکن است به مزارع وارد گردد. آلودگی ثانوی توسط شته از گیاهان جالیز آلوده به ویروس به گیاهان سالم انتقال می‌یابد. علائم معمولاً بعد از حدود ۱ تا ۲ هفته بعد از تلقیح ویروس ظاهر می‌شوند. اپیدمیولوژی ویروس در مناطق مختلف