(۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۳ شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۳ شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۴ شکل (۴-۱۴):... ادامه مطلب

است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که MDD در دهه اول زندگی نسبتا کمیاب است و به طور قابل ملاحظه ای در اواسط و اواخر نوجوانی افزایش می یابد (جوینر و کاین،۱۹۹۹۲۱)، در حالی که ممکن است... ادامه مطلب

۹۵ شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۵ شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۶ شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود... ادامه مطلب

توسط شته انتقال می‌یابد که یک بخش قابل حل از گیاهان آلوده به آمایش ویروس اضافه شود و یا اینکه شته از بخش قابل حل گیاه قبل از تغذیه روی آمایش ویروس، استفاده کند. این موضوع نشان می‌دهد... ادامه مطلب

فروشندگان بستنی وارد آن گردند. بنابراین توجه به مسمومیت ناشی از آلودگی بستنی بخصوص در کشور ما که در تولید آن روش های سنتی بیشتر معمول است، باید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات کافی در... ادامه مطلب