(۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۳
شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۳
شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۴
شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۴
شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود

سرعت به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافت. این روشها میتوانند در کوتاه مدت نیاز به واریتههای۹ اصلاح شده و همچنین مواد ژنتیکی یکنواخت مورد نیاز در برنامههای هیبریداسیون۱۰ را فراهم کنند.
انتخاب تودهای دو نوع گزینش را دربر میگیرد :
۱-حذف تیپهای نامطلوب از یک مخلوط یا جمعیتهای متنوع و برداشت گیاهان باقیمانده به صورت مخلوط.

است. مطالعات انجام شده بیانگر این است که MDD در دهه اول زندگی نسبتا کمیاب است و به طور قابل ملاحظه ای در اواسط و اواخر نوجوانی افزایش می یابد (جوینر و کاین،۱۹۹۹۲۱)، در حالی که ممکن است این مسئله بیانگر تعداد واقعا محدود موارد اختلال در طول اوایل کودکی باشد. هم چنین ممکن است تا حدودی به فقدان ابزارهای سنجش معتبر در دسترس برای

است (گیل و درایت-والت۱۵،۲۰۰۹؛ هاپکو و مولان۱۶،۲۰۰۸؛ لوینسون و همکاران ۱۹۹۹). از اواسط ۱۹۸۰ که توجه روزافزونی به اختلالات ناتوان کننده می شود، تحقیقات زیادی در مورد افسردگی صورت گرفته است. با وجود این، هنوز نیاز به ترسیم خطوط ویژه و چندگانه تحولی که شروع و سیر افسردگی را دنبال می کند، باقی مانده است.

طبقه بندی افسردگی

۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۶
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۶
شکل (۴-۱۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۸
شکل (۴-۱۶):

چرخش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
شکل ۴-۴- صفحه

باشند. در دنیای سنتی، اعتماد مشتری، از ترکیب تجارب ناشی از تعاملات اجتماعی، تجاری و قانونی با کسب وکار، و در طول زمان حاصل می شود، اما این شیوه و ابزارهای آن، در دنیای تجارت الکترونیک قابل حصول نیست.از آنجایی که توسعه اعتماد در دنیای سنتی، اغلب با تعامل مستقیم فرد با سازمان و نمایندگان فروش آن ایجاد می شود، نحوه ایجاد چنین

توسط شته انتقال می‌یابد که یک بخش قابل حل از گیاهان آلوده به آمایش ویروس اضافه شود و یا اینکه شته از بخش قابل حل گیاه قبل از تغذیه روی آمایش ویروس، استفاده کند. این موضوع نشان می‌دهد که انتقال ویروس به یک فاکتور کمکی نیاز دارد که برای دیگر پوتیویروس‌ها نیز گزارش شده ‌است (گاویر و همکاران، ۱۹۷۷).
آلودگی اولیه معمولاً به وسیله

آب و هوایی گسترده ای در درون خود دارد . بی هیچ تردیدی ایران دارای مناطق آب و اویی گوناگون میباشد و هر منطقه نیازمند سیستم های تهویه مطبوع خاص خود میباشند. ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که هر منطقه نیازمند چه نوع سیستم تهویه ای میباشد و میزان آن چقدر است سپس اقدام به بکار گیری آن نماییم در ابتدا به تعریف دمای راحتی انسان می

فروشندگان بستنی وارد آن گردند. بنابراین توجه به مسمومیت ناشی از آلودگی بستنی بخصوص در کشور ما که در تولید آن روش های سنتی بیشتر معمول است، باید مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات کافی در مورد انواع بیماریهای ناشی از آلودگی بستنی و نیز راههای آلوده شدن آن صورت گیرد. (دوگلاس، ۲۰۰۸ )
تولید بستنی‌های غیرپاستوریزه با عنوان بستنی سنتی در