اصلاحی بعدی بستگی به هیبریداسیون و انتخاب خواهد داشت. کلکسیونهایی برای حفاظت از ژرمپلاسم عدس در آمریکا، هندوستان و سوریه ایجاد شده و از این نظر که تنوع ژنتیکی مورد نیاز برنامههای... ادامه مطلب

عملکرد فراتر از آن چه در MDD یا DD یافت می شود همراه است (ساراسون و ساراسون به نقل از نجاریان و همکاران،۱۳۸۰). همه گیرشناسی۱۹ اختلالات افسردگی شیوع و بروز۲۰ اختلالات افسردگی مطالعات... ادامه مطلب

(۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۳ شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۴ شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و... ادامه مطلب