گرفت. البته برخی اختراع سلول خورشیدی سیلیکونی با راندمان زیر ۱% را اولین بار در سال ۱۹۴۱ به Russell Ohl نسبت می دهند. سیر پیشرفت تحقیقات انجام شده بر روی سلولهای خورشیدی بعد از مقاله Einstein در زمینه اثر فتوالکتریک به طور مختصر در جدول ذیل آمده است: د۳۱۳
جدول۲-۱: سیر پیرفت تحقیقات در زمینه سلولهای خورشیدی
سال ۱۹۱۶
اثر

۱۹۵۸
Hoffman Electronics به سلول های با راندمان ۹% رسید. اولین ماهواره با انرژی خورشیدی به نام Vanguard I پیاده شد به طوری که سیستم توان ماهواره به مدت ۸ سال کار کرد.
سال ۱۹۶۰
Hoffman Electronics به سلول های با راندمان ۱۴% رسید.
سال ۱۹۶۱
اولین کنفرانس متخصصین PV در واشنگتن برگزار شد.
سال ۱۹۶۴
فضاپیمای Nimbus با

بروز اختلاف قانون حاکم و مسائل فقهی مرتبط بر آن کدام است.
۱-۴ضرورت انجام تحقیق
ضمن بررسی و تحقیق مشاهده گردید که اختلافات زیادی در خصوص قراردادهای پیشفروش ساختمان حادث گردیده که اغلب آنها در خصوص نحوهی تحویل ملکف نحوه پرداخت ثمن معامله، کسری ملک پیشخریداریشده و از این قبیل بوده و حقیر برآن شدم تا ضمن بررسی این موضوع از جنبه

روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، ب) sec Ts=1. ۷۷
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۸
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، د) sec Ts=5. ۷۸
شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۲
شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و

اصلاحی بعدی بستگی به هیبریداسیون و انتخاب خواهد داشت. کلکسیونهایی برای حفاظت از ژرمپلاسم عدس در آمریکا، هندوستان و سوریه ایجاد شده و از این نظر که تنوع ژنتیکی مورد نیاز برنامههای اصلاحی هیبریداسیون را فراهم میکند ارزشمند است.
با استفاده از روشهای انتخاب تودهای۸ والدین خالص در داخل ژرمپلاسم یا نژادهای بومی میتوان به سهولت و

عملکرد فراتر از آن چه در MDD یا DD یافت می شود همراه است (ساراسون و ساراسون به نقل از نجاریان و همکاران،۱۳۸۰).

همه گیرشناسی۱۹ اختلالات افسردگی
شیوع و بروز۲۰ اختلالات افسردگی
مطالعات مربوط به شیوع افسردگی در کودکی کم است. بنابراین، دانش موجود درباره وقوع اختلالات افسردگی در کودکان تا حدود زیادی براساس دوره نوجوانی

(۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۳
شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۴
شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۴
شکل (۴-۱۴): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا

فتوولتائیک در کادمیوم گزارش شد. کار اولیه توسط Rappaport ، Loferski و Jenny انجام گرفت. Daryl Chapin ، Gerald Pearson و Calvin Fuller محققان آزمایشگاه بل سلول خورشیدی سیلیکونی با ۵/۴ % راندمان را گزارش کردند که به فاصله چند ماه با کار یک تیم تحقیقاتی به ۶% رسید. آنها نتایج خودرا به Journal of Applied Physics ارسال کردند.
سال

جمالفر‏‍}،۱۳۸۴).

اختلالات افسردگی
اختلال افسردگی در طی سال های رشد نه تنها به بهزیستی آسیب می رساند، بلکه به خاطر تهدیدهای پیشرفت بارز رشدی به تحول بهنجار نیز آسیب می رساند. یافته های مطالعات طولی که نوجوانان افسرده را تا بزرگسالی مورد بررسی قرار داده اند، بیانگر عملکرد تخریبی شدید و مداوم در حیطه های مختلف در بزرگسالی