بستگی دارد.
به طورکلی فرضیات مورد استفاده در اغلب تحلیل سیستم‌های سد- مخزن توسط محققین به شرح زیر می باشد:
۱- رفتار مصالح اعم از آب، بتن ارتجاعی۲ و خطی۳ فرض می‌گردد.
۲- محیط مورد مطالعه (آب یا جسم سد) همگن۴ و هموژن۵ فرض می‌گردد.
۳- آب مخزن، غیرچسبنده۱ فرض می‌شود.
۴- حرکت آب مخزن غیرپیچشی۲ و با دامنه کم می‌باشند.
۵-

اختصاص می یابد.
۵- عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فوندانسیون) جهت استقرار ستونهای ساختمان یا دیوارهای باربر برروی پی انجام می گیرد و با پایان آن اجرای اسکلت ساختمان شروع میشود.
و از این قیبل تعاریف که البته جای عبارتی به عنوان “پیشخریدار” خالی میباشد که از نظر مؤلف تعریف شده است.
پیش خریدار:

دارد (مورینو و همکاران، ۲۰۰۳). ویروسهای آر.ان.دار که بزرگترین بخش ویروسهای گیاهی هستند، سرعت موتاسیون بسیار بالایی دارند (دریک و هولند، ۱۹۹۹؛ ملپیکا و همکاران، ۲۰۰۲) و احتمالاً دارای سرعت نوترکیبی بالایی نیز هستند (آزیز وتفر، ۱۹۹۹؛ بروآیر و همکاران، ۲۰۰۰). با این وجود ثبات ژنتیکی به عنوان قاعده‌ای برای ویروسهای گیاهی است و

شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
جدول ۵-۱- قطعات طراحی

از طرف دیگر اگر میزان تابش ثابت باشد و دما کاهش یابد توان خروجی زیاد میشود.

شکل ۲-۷- مشخصه ماژول فتوولتائیک (تغییرات توان خروجی نسبت به تغییرات بار و تغییرات دما)]۳۳[
با توجه به شکل ۲-۸ با تغییر بار سلول خورشیدی، مشخصه نیز تغییر میکند که ناشی از اثر مقاومت سری است.

شکل ۲-۸- مشخصه ماژول فتوولتائیک (تغییرات

مقایسه نمیباشد (وجدانی، ۱۳۷۲). در حدود سال ۱۹۵۰ این نظریه قوت گرفت که منابع ژنتیکی طبیعی به سرعت در حال تخریب میباشند و یا به اصطلاح فرسایش ژنتیکی اتفاق میافتد. در حقیقت، فرسایش ژنتیکی در طول دهها سال بر اثر سرعت زیاد در تخریب منابع ژنتیکی تداوم یافته است و اگر با همان سرعت پیش میرفت تا سال ۲۰۰۰ مخازن ژرمپلاسم طبیعی همه نابود شده

بیشترین کارایی را از سلول خورشیدی ببرد.
به مقدار توان بیشینهای که یک سلول خورشیدی در یک دمای معین میتواند ارائه دهد، نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی (MPP) میگویند. در واقع در این نقطه، سلول خورشیدی دارای بیشترین راندمان میباشد. نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که بخواهیم در یک سایت خورشیدی حداکثر

گردید.

۱-۲- آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن
سیستمی متشکل از یک سد بتنی وزنی طویل که بر روی پی صلب قرار دارد و مخزنی با کف افقی که تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد مطابق شکل (۱-۱) در نظر گرفته می شود.

شکل (۱-۱): سیستم سد- مخزن
به هنگام وقوع زلزله، سد که به زمین متصل است به نوسان واداشته می‌شود در حالی که

یک درد روحی توانفرسا توصیف می کنند. تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها به زندگی خود خاتمه می دهند. بیماران افسرده گاهی از این که قادر به گریستن نیستند شکایت می کنند علامتی که با بهبود بیماری از بین می رود، معهذا گاهی بیماران افسرده به نظر می رسد که به افسردگی خود واقف نیستند و شکایتی از اختلال

طبیعت متغیر این نیروها، نسبت به تحلیل استاتیکی کاری مشکل، پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد. لیکن از آنجائیکه نیروهای ناشی از زمین لرزه از موارد بسیار مهم و تعیین‌کننده در طراحی سازه ‌های بزرگ بخصوص سدها می‌باشد، لزوم آنالیز دینامیکی اجتناب ‌ناپذیر است. میزان دقت در ارزیابی این نیروها، به مدل سازه، مقدار بار دینامیکی و مدل ریاضی انتخابی