باشند که به کندی تکامل یافته و بالا خانواده‌های موجود را ایجاد نموده‌اند. می‌توان از اطلاعات مربوط به توالی، برای تخمین درجات رابطه تکاملی استفاده کرد و درختی که مسیرهای احتمالی... ادامه مطلب

سیستمPDA……………………………………………………………………..31 جدول ۴-۳- فرضیات اولیه... ادامه مطلب

تهیه و تنظیم گردیدهاست. البته قوانین در خصوص ساختمان دارای پیشینهای نیز می باشد که اولین آنها به سال ۱۳۴۳ برمیگردد که قانون آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ بوده و در آن هیج بحثی از پیشفروش و... ادامه مطلب

خصوص زود بیدار شدن از خواب (یعنی بی خوابی آخرشب) و بیداری های مکرر شبانه که ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهنی می پردازند رنج می برند. بسیاری از بیماران دچار بی اشتهایی و کاهش وزن... ادامه مطلب