نیروها، نسبت به تحلیل استاتیکی کاری مشکل، پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد. لیکن از آنجائیکه نیروهای ناشی از زمین لرزه از موارد بسیار مهم و تعیین‌کننده در طراحی سازه ‌های بزرگ بخصوص... ادامه مطلب

دلیل فقدان عمل تصحیح پلیمراز ویروسی، بسیار بالا می‌باشد و سرعت نوترکیبی نیز ممکن است بسیار بیشتر از آنچه که انتظار میرود، باشد (فرویسات و همکاران، ۲۰۰۵)، اما فقط بخش کوچکی از تنوع... ادامه مطلب

شخصیتی مشتریان،شخصیت برند و وفاداری به ان را انجام داد و نتایج حاکی از آن بود که بین ویژگیهای شخصیتی مشتریان و برند ارتباط مثبتی وجود دارد ۴ – زانگ(۲۰۱۰)، پژوهشی تحت عنوان... ادامه مطلب

حقوق ایران مورد بحث قرار داده و سپس در فصل جداگانهای با عقود دیگر مقایسه نماییم. در سال ۱۳۸۵توسط دولت پیشنویس “قانون پیشفروش ساختمان” تهیه و در روز یکشنبه ۱۲/۱۰/۸۹ در ۲۵ ماده و... ادامه مطلب