۱۵۱،کاتوزیان،۱۳۸۳، ۷۶).
توصیف حقوقی قراردادها یکی از مسائل حائز اهمیت در تعیین سرنوشت قرارداده است که منعقد میشود زیرا هر قراردادی بنابر ماهیتی که دارد میتواند آثار و احکام خاص و جداگانهای نسبت به سایر روابط حقوقی برجاگذارد و چون هدف اصلی عاقدین قرارداد این است که عقد منعقد شده را به اجرا در آورند اهمیت توصیف قرارداد بیش از پیش

سطوح اندروژن و استروژن عامل شدیدتری برای خطر افسردگی نسبت به تغییرات ریخت شناختی دارد.

دوره های افسردگی:
خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت علائم کلیدی افسردگی هستند بیمار ممکن است بیان کند که احساس غم یا پوچی و بی ارزشی می کند. برای بیمار خلق افسرده غالبا کیفیت خاصی دارد که با غمگینی معمولی متفاوت است بعضی از بیماران آن را

شیمیایی را کاهش میدهد (اسلیپر و پولمن, ۱۳۸۷).

۱-۷-تنوع ژنتیکی
۱-۷-۱-تنوع ژنتیکی و اهمیت مطالعه آن
یکی از نیازهای اولیهی اصلاح گونههای گیاهی، آگاهی از میزان تنوع ذخایر توارثی و روابط ژنتیکی بین آنها میباشد. تنوع ژنتیکی به عنوان مهمترین عامل بقاء موجودات از جمله گیاهان در برابر تغییرات شرایط محیطی و آفات است (بهرا و

می‌شود. در محاسبه نیروی زلزله به این روش در سدهای بتنی، اثر نیروی زلزله به صورت یک نیروی افقی و قائم بر حسب ضریبی از جرم سازه به طور یکنواخت در ارتفاع سد در نظر گرفته می‌شود. این ضریب توسط محاسبات ریاضی و با استفاده از تجربیات و قضاوت مهندسی تعیین می‌گردد.
همچنین نیروی هیدرودینامیکی سیال به صورت جرم افزوده معادل جایگزین می

دادههای بدست آمده از آزمایش پارامترهای مجهول را بدست آورد.
x=[R_s R_sh I_ph I_sd1 I_sd2 n_1 n_2 ] (Double Diode Model) (5-2)
۲-۵-۲- مدل تک دیودی
همانطور که در شکل ۲-۶ نشان داده شده است مدل تک دیودی به خاطر پیچیدگی کمتر و نزدیک تر بودن به مدل ایدهآل نسبت به مدلهای دیگر رایج تر است. در این

ادبیات کامل و نو همراه با دسته بندی و تحلیل
انجام مقایسه در مورد مفاهیم، روشها، مدلها و الگوریتم های موجود از منظرهای مختلف
ارائه دسته بندی جدید از مفاهیم حوزه مطالعاتی
۵ فرضیه های تحقیق
توسعه روز افزون ساختمان سازی و همچنین توسعه سسیستم های برودتی در ساختمان ها باعث افزایش بی رویه مصرف انرژی شده است
با بروز پدیده

ویروسها گیاهی (چار و هولمز، ۲۰۰۶) نشان داد که شواهدی برای نوترکیبی در دوازده ویروس از ۳۶ ویروس RNA دار گیاهی وجود دارد. در یک مطالعه، ده درصد از ۷۶ جدایه Turnip mosaic virus از اعضای جنس Potyvirus، به صورت نوترکیب یافت شدهاند (اوهشیما و همکاران، ۲۰۰۲). در مطالعه دیگر با Potyvirus ها، ۱۸ جدایه از ۱۰۹ جدایههایی که توسط ریورس و

دوم تحت‌فشار bar 16. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد………………………………………………….۴۴
شکل ۵-۱- کانتور محفظه چرخش۱ تحت‌فشار bar 12. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………………۴۷
شکل ۵-۳- کانتور محفظه چرخش۲ تحت‌فشار bar 12. فاصله سر

فراهم کنند. مثالی از این مورد(لنفورد،۲۰۰۴) TRUSTeاست که سیاست های حریم خصوصی بیان شده در یک سایت رامورد بازرسی و ممیزی قرارمی دهد و در صورتی که سیاست های حریم خصوصی استانداردهای مشخصی داشته باشد به سایت مجوز می دهد تا برچسب TRUSTeرانمایش دهد
۲ – پاتون و جسانگ بیان میکنند که حریم خصوصی نگرانی اصلی افرادی است که از اینترنت

پارامترهای میرایی

فصـل اول
کلیات

۱-۱- مقدمه
با توجه به توسعه روز‌افزون صنعت و رشد جمعیت و نیاز کارگاه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ و کشاورزی به مصرف آب در کشورمان نیاز به حفظ و نگهداری منابع آبی و تنظیم جریانهای آبی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از