نیز مقاومت سری و موازی هستند. ضریب q شارژ الکتریکی، K نشان دهنده ثابت بولتزمن ، n1 و n2 ضریب ایده آل بودن دیود ها و T دمایی است که آزمایش در آن دما انجام گرفته است و واحد آن (ok) است.
با داشتن دمای آزمایش و اندازه گیری ولتاژ و جریان خروجی ترمینال، ۷ پارامتر دیگر مجهول میماند. میتوان با استفاده از یک تکنیک بهینهسازی و با کمک

الاربعه در معقود علیه معلوم بودن ثمن یا مثمّن شرط است و علم به ثمن که مانع از منازعه بعدی باشد لازم تلقی شده است و مذاهب عامه و خامه براینامر متفقند، همچنین نمیتوان در معامله تعیین ثمن را به اختیار یکی از متعاملین محول کرد به طوری که برخی از
فقها و حقوقدانان به بطلان چنین معاملهای نمودهاند (شهید ثانی، ۲۸۵، محقق حلّی،۱۳۶۲،

استفاده‌شده……………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
شکل ۴-۲۰- کانتور محفظه چرخش اول تحت‌فشار bar 13. فاصله سر لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………..۴۳
شکل ۴-۲۱- کانتور محفظه چرخش

افزایش میدهد. نوترکیبی RNA با عوامل متعددی مانند پروتئنهای همانند سازی ویروسی و ویژگیهای مختلف الگوهای RNAی ویروسی تحت تاثیر قرار میگیرد. ژنهای میزبان نیز روی نوترکیبی RNA اثر دارند که نشان دهندهی برهمکنش پیچیدهی میان یک ویروس معین و میزبانش هنگام سازگاری و تکامل ویروسی است (نساج حسینی و احمدوند، ۱۳۸۹).
بررسیهای فیلوژنتیکی

و همچنین یانگ ، هو و چن (۲۰۰۵) و نیز لوم سدین و مک کی (۲۰۰۶) ،وهمچنین مطالعات اسکین چس کین بر لزوم بر چسب های اطمینان اشاره داشته اند که در زیر به شرح مختصر هریک از تحقیقات این محققین در این زمینه می پردازیم؛تعدادی برچسب های اطمینان طراحی و ایجاد شده اند تا اطمینان خاطر در رابطه با عملیات تجاری وب و سیاست های موجود در واسط وب را

(۴-۲)
V_t وI_t ولتاژ و جریان خروجی فتوولتائیک میباشد. q بار الکتریکی، Iph جریان تولید شده آرایه خورشیدی، I_s1,2 جریان اشباع دیودها، n_1,2 ضریب ایدهآل پیوند دیودهای D1 و D2، K ثابت بولتزمن، T دمای سلول میباشند.
با توجه به روابط فوق

تنظیم جریانهای رودخانه ساخت سد می‌باشد. در مسیر ساخت و بهره‌برداری از یک سد ابتدایی‌ترین گام بررسی مدل ریاضی سد و نیروهای وارد بر سازه سد می‌باشد. در این مسیر دو شیوه متفاوت جهت تحلیل وجود دارد.
۱ – تحلیل استاتیکی
در این روش، مسئله با توجه به دانش مقاومت مصالح و قوانین پایداری استاتیکی بررسی می‌شود. در این روش تمام نیروها

انرژی تجهیزات تهویه برودتی
ارائه مدلی جهت انتخاب تجهیزات برودتی در ایران
۱-۴- ۲ سوالات اصلی تحقیق
با توجه به اینکه در الگوی مصرف انرژی ایران بیشترین مصرف در بخش مسکونی و تجاری میباشد و یکی از این بخش ها استفاده انرژی در بخش تاسیسات برودتی ساختمان ها میباشد چه راهکاری در انتخاب این تاسیسات میتوان بکار برد تا از نظر اقتصادی

اضافه اسیدهای سیتریک، مالیک باتترایک و قوام دهنده ها تشکیل شده و عطر و رنگ ممکن است همراه داشته باشد.
۳- شربت۱۴ : از همان اجزاء یخمک می باشد همراه با مقداری شیر مایع، خامه و پودر شیر.
۴- اسپلیتس۱۵ : یک محصول منجمد است که در روی خود یک لایه چسبنده از آب بستنی میوه ای دارد. این لایه حاوی شکلات تافی، گردو می باشد.
۵- پودینگ۱۶ :