جدایههایی که رابطه سرولوژیکی نزدیک با WMV-2FLداشتند شامل جدایههایی از اریزونا، نیویورک، استرالیا، نیوزلند و کالیفرنیا بودند. ۳- جدایهای از مراکش که هیچ رابطه سرولوژیکی با جدایههای WMV نداشت. همچنین در این بررسی دیده شد ویروس موزاییک سویا رابطه نزدیکی با WMV-2FL داشت اما جدایهای متمایز از آن محسوب میشد.

۲-۴- نوترکیبی و تنوع

از مطالعات بر روی بزرگسالان افسرده، ارتباط بین عملکرد فرایند محور آدرنال درون ریز هیپوتالاموس۳۷ (HPA)، (محور درون ریزی که در تنظیم فشار و افسردگی در نوجوانی نقش دارد)، پیدا کرده اند (کندال و هالان۳۸،۱۹۸۰).
بی نظمی سایر محورهای درون ریزی هیپوتالامیک (مثل تیروئید، گنادها و سوماتوتروپیک) نیز به عنوان عامل خطرزا برای افسردگی مورد

ادغام میگردید. اخیرا دانش ژنتیک مولکولی برای پیشرفت اصلاح نبات، به سطح بالاتری از تکنیک تجربی ارائه گردیده است. ژنتیک مولکولی در توصیف ساختار شیمیایی ۱۸DNA، مادهای که سازندهی ژن است، مشارکت دارد (اسلیپر وپولمن, ۱۳۸۷).

۱-۶-چرا گیاهان اصلاح میشوند؟
هدف اصلاح نبات تغییر وراثت گیاهی به روشهایی است که عملکرد گیاهی را بهبود

فروش میوه قبل از ظهور و پیدایش آن در یک سال واحد و کمتر منع گردیده و این امر اجماعی است و دلیل آن از سوی فقها وجود غرر در معامله است اما به طور اجماع عقیده بر آن است که بیع میوه بعد از بُدو صلاح ، یعنی صلاحیت یافتن برای میوه شدن، چه برای یکسال یا کمتر جایز است.(شهید ثانی، ۱۴۲۶ق، ص ۷۳، نجفی ۱۹۸۱م ، ج ۲۴ ، ص ص ۵۶-۵۹)
به اعتقاد

افسردگی (نولن- هوکسیما و گیرکاس۳۱، ۱۹۹۴، لیدبیتر۳۲ و همکاران، ۱۹۹۵) و اختلال افسردگی اساسی (لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳) بین جمعیت مذکر و مونث متفاوت است و نشان دهنده خطر بیشتر شیوع اختلال در مونث ها است. آشکار است که تفاوت های جنسیتی در نشانه های افسردگی در بین کودکان دختر و پسر، متوسط و ثابت است (کامپاس۳۳ و همکاران، ۱۹۹۷) و یک نسبت

بیانگر نشتی حاصل از اثرات جانبی روی سلول فتوولتائیک، مقاومت سری Rs مقاومتهای متفاوت اتصالات و دیودهای موازی D1 و D2 بیانگر مدل پیوند PN استا۲۱۲.

شکل ۲-۵- مدل سلول فتوولتائیک با دو دیود
جریان تولید شده توسط ماژول به صورت معادله زیر است:
〖 I〗_t=I_ph-I_d1-I_d2-I_sh

پیک بار سالیانه (در حدود ۶۰۰۰ مگاوات) در ماه‌های تابستان را بار سرمایشی تشکیل می‌دهد و پیک‌سایی آن بدون داشتن اطلاعات دقیق فنی و اقتصادی سیستم‌های سرمایشی ناممکن است. لذا این تحقیق با هدف مقایسه سیستم‌های برودتی تراکمی و جذبی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیست محیطی و تاثیر شرایط بر تغییر اولویت انتخاب این سیستم‌ها به عنوان سیستم بهینه