بخشد. بهبود عملکرد گیاهی از راههای بسیاری مورد عمل قرار میگیرد. معمولا اهداف اصلی بهنژادی افزایش عملکرد و کیفیت است اگرچه محصول برداشتی دانه، علوفه، الیاف، میوه، غده، گل و یا سایر اندامهای گیاهی باشد، منشا اصلی غذای مردم جهان میباشند. عملکرد بالاتر محصولات گیاهی تاثیر مهمی در تامین غذای فراوان و سودمندتر شدن کشاورزی و کاهش هزینهی

بررسی قرار گرفته است (بروکس- گان۳۹ و همکاران، ۲۰۰۱). نتایج نشان داده است که یک عامل بی نظمی سطوح هورمون رشدی که توسط غده هیپوفیز به عنوان یک عامل تحریک کننده رشد در طی نوجوانی در شب ترشح می شود، در نوجوانان افسرده دیده می شود (به دی بلیس۴۰ و همکاران، ۱۹۹۶ نگاه کنید، برای نتایج متضاد، کاتجر۴۱ و همکاران، ۱۹۹۱، مایر۴۲ و همکاران،

زمین
پریود تحریک
فرکانس تحریک
فرکانس پایه مخزن
نسبت فرکانس تحریک به فرکانس پایه مخزن
جرم حجمی بتن
e مقدار خطا
مقدار ویژه
تابع بسل نوع اول

دو به یک مونث به مذکر برای MDD با سن ۱۵ سالگی در مطالعات همه گیر شناسی پیشنهاد شده است (به نقل از لی هی و هالند۳۴،۲۰۰۰).
مکانیسم های زیربنایی این تغییر در امر شیوع به طور کامل شناخته نشده، اما ممکن است تاثیر متقابل مکانیزم های اجتماعی شدن جنسیتی۳۵، عوامل هورمونی و اجتماعی و وقایع فشار زایی که همراه دوره نوجوانی است را منعکس کند

برخی از فقها ( شهید ثانی، ۱۳۶۵، ۲۸۵) ثمن باید قبل از عقد، معین گردد و اگر بیعی واقع شود و بعداً تعیین قیمت به عهده متعاقدین یا ثابت باشد به علت وجود غـرر صحیح نمیباشد و در بدایه المجتهـد (ابن رشدقرطبی، بی تا، ۱۴۷و۱۷۰) چنین نقل شده که جهل به وصف و مقدار ثمن سبب غرور می باشدو معامله را باطل میسازد و در کتاب الفقه علی المذاهب

خط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
شکل ۴-۱۹- مجموعه لوله‌های آزمایش و ترازوی

ژنتیکی ویروسهای گیاهی
نوترکیبی RNA یکی از عوامل اصلی در افزایش تغییر پذیری ویروسهای گیاهی و سازگاری با میزبانهای جدید است که اغلب منجر به پیدایش وارینتهای جدید و استرینهای ویروسی شکنندهی مقاومت میشود. همچنین نوترکیبی RNA میتواند با ترمیم ژنوم ناقص ویروسی یا حذف موثر جهشهای مضر ناشی از همانند سازی خطا پذیر، سازگاری ویروسی را

جریان خروجی ماژول فتوولتائیک وابسته به جریان تابشی است که خود وابسته به تابش خورشید و دمای پیوند سلولهای ماژول میباشد. به همین ترتیب توانی که یک ماژول میتواند منتقل کند، وابسته به تابش خورشید و دمای پیوند نیمه هادی استم۲۲-۲۵۲.
در اینجا Isd1 و Isd2 جریانهای تخلیه و اشباع دیودهای اول و دوم هستند، Vt ولتاژ دو سر ترمینال، Rs و Rsh

میرایی

فصـل اول
کلیات

۱-۱- مقدمه
با توجه به توسعه روز‌افزون صنعت و رشد جمعیت و نیاز کارگاه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ و کشاورزی به مصرف آب در کشورمان نیاز به حفظ و نگهداری منابع آبی و تنظیم جریانهای آبی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از مهمترین روشهای