کدام از مدلها پرداخته خواهد شد. ۲-۵-۱ مدل دو دیودی مدل مورد بررسی را با دو دیود در نظر میگیریم که در واقع این مدل همان طوری که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است، مقاومتهای مختلف داخلی سلول... ادامه مطلب

s1b2……………………………………………………………………………………………………………41 شکل ۴-۱۶- نمودار... ادامه مطلب