فتوولتائیک دیده میشود. شکل۲-۴ مدلسازی یک سلول خورشیدی ایدهآل بوسیله یک منبع جریان (تولیدی از نور) موازی با یک دیود معکوس را نشان میدهد. ولی در عمل نتایج حاصل از آزمایش با این مدل به... ادامه مطلب

اصلی موفقیت تجارت الکترونیک به شمار می آیند.در اواخر دهه ۱۹۹۰ تجارت جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری از جهانی شدن و انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات روبه رو شد که باعث پیشرفتهای... ادامه مطلب

کدام از مدلها پرداخته خواهد شد. ۲-۵-۱ مدل دو دیودی مدل مورد بررسی را با دو دیود در نظر میگیریم که در واقع این مدل همان طوری که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است، مقاومتهای مختلف داخلی سلول... ادامه مطلب