مدل الکتریکی سلول فتوولتائیک برای پیدا کردن مدل سلول فتوولتائیک، ابتدا باید مدار معادل این منبع را پیدا کنیم. مدل های ریاضی مختلفی بهبود یافتهاند تا رفتار غیرخطی که ناشی از... ادامه مطلب

افسردگی (نولن- هوکسیما و گیرکاس۳۱، ۱۹۹۴، لیدبیتر۳۲ و همکاران، ۱۹۹۵) و اختلال افسردگی اساسی (لوینسون و همکاران، ۱۹۹۳) بین جمعیت مذکر و مونث متفاوت است و نشان دهنده خطر بیشتر شیوع... ادامه مطلب

شرکت به سازگار بودنش با محیط بستگی در بازار اینترنتی، نسبت به بازار سنتی، این چالش وجود دارد که سازمان تجاری با رقبای بیش تری مواجه و وفاداری مشتریان کمتر است لذا افزایش اعتماد در... ادامه مطلب