اختصاری:

z , y , x محورها در مختصات کارتزین؛
w , v , u مولفه های بردار سرعت در امتداد محورهای z , y , x؛
t زمان؛
شتاب در امتداد محورهای z , y , x؛
جرم واحد حجم سیال؛
وزن واحد حجم سیال؛
فشار هیدرودینامیک؛
P:

(لیبی و هالند، ۲۰۰۰). اگر چه اکثر مطالعات دریافتند که تفاوت های جنسیتی در شیوع در سراسر عمر ادامه دارد، چندین مطالعه (کوهن و همکاران، ۱۹۹۳، رین هرز و همکاران، ۱۹۹۹) یک کاهش موقتی در این تفاوت ها در طول اوایل بزرگسالی را ذکر کرده اند. یک فرضیه مهم برای تبیین این تغییر پیشنهاد شده، این است که ورود به کالج ممکن است زنان جوان را

صنعتی و تهویه مطبوع غیرصنعتی تقسیم نمود . در تهویه مطبوع غیر صنعتی آسایش انسان ها مطرح است که در آن باید کنترل سر و صدا را مد نظر قرار داد . در حالیکه در تهویه مطبوع صنعتی هدف ایجاد محیطی مناسب برای محصولات صنعتی، آزمایشگاهها ، لابراتورهای صنعتی ، کارخانجات تولید ابزارهای دقیق صنعتی ، کارهای چاپی ، عکاسی ، سردخانه ها و داروخانه

گاریسون۲۸ و همکارانش بروز یکساله MDDرا ۴/۳ درصد ذکر کرده اند. ذکر این نکته مهم است که افزایش افسردگی در بسیاری از نسل های دوران جوانی گزارش شده است (به نقل از هرسن۲۹،۲۰۰۲).
به خاطر ماهیت پیشرونده، اختلالات افسردگی در کودکی و اثرات آن بر رشد و تحول، ضروری است که عوامل خطر و همبستگی کودکی و نوجوانی مورد مطالعه قرار گیرد. در بخش

قیمت نهادههایی چون آب، کود و انرژی و ملاحظات مربوط به اثرات کودها و سموم شیمیایی بر زیستبوم و تغییر سریع سلایق مصرف کنندگان، مورد درخواست مستمر قرار دارد (دروسی و سالر،۱۹۸۳؛ بکمن و سولر، ۱۹۹۴)۱۷. با پیشرفت دانش ژنتیک و سایر علوم گیاهی وابسته، اصلاح نباتات به علم تبدیل گردید. اصلاح نباتات بر پایهی تشخیص ژن به عنوان واحد وراثت،

ریاضی زیادی برای توصیف منحنی غیر خطیI-V سلول خورشیدی ارائه شدهاند. که میتوان آنها را در دو مدل رایج یک دیودی و دو دیودی سلول خورشیدی محدود کرد. این دو مدل به علت سادگی و دقت بالا، نظر خیلی از محققان را جلب کردهاند و رایجترین مدلهای سلول خورشیدی هستند. در این پایان نامه نیز از این دو مدل استفاده شده است که در ادامه به معرفی هر

است، میتوان آن را قرارداد جدیدی دانست که در فقه به صورت مستقل و جداگانه بحث نشده است. در فقه امامیه در مورد پیشفروش اموال به “بیع میوه” اشاره شده و نظر مشهور آن است که فروش میوه پیش از ظهور آن باطل است و در این مورد استدلال کردهاند که چون، عنوان میوه، در زمان قبل از ظهور ، عرفاً بر آن صدق نمیکند و بیع در زمان انعقاد موجود نیست

خیار در لبنان علائم شدید لکه‌ای و تاولی در برگها ایجاد نموده و سبب بدشکلی برگها شده است (اعتباریان، ۱۳۷۶).

۲-۳- تمایز سرولوژیکی جدایههای ویروس
به لحاظ دامنه میزبانی و مشخصات سرولوژیکی بین جدایهها و نژادهای یک ویروس ممکن است تفاوتهایی دیده شود. پورسیفول و هیبت (۱۹۷۹)، تمایز سرولوژیکی جدایههای ویروس موزاییک هندوانه از

نمودار زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای s1b1……………………………………………………………………………………………………………41
شکل ۴-۱۶- نمودار زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای

زده شده و موجب افزایش حجم۱۲ آن تا حدود ۱۰۰ درصد میگردد. بنابراین حجم بستنی معمولا دو برابر حجم مخلوط بستنی است.
محصول منجمد شده از فریزها به انواع مختلف دستگاههای پرکن با قالبها و
بسته بندی‎ ها هدایت شده و بصورت بستنی چوبی، لیوانی، قیفی یا مکعب مستطیل (با اندازه های ، و۱ لیتری) بسته بندی وسپس سخت شده و در سردخانه