از طرف دیگر اگر میزان تابش ثابت باشد و دما کاهش یابد توان خروجی زیاد میشود. شکل ۲-۷- مشخصه ماژول فتوولتائیک (تغییرات توان خروجی نسبت به تغییرات بار و تغییرات دما)]۳۳[ با توجه به شکل... ادامه مطلب

گردید. ۱-۲- آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن سیستمی متشکل از یک سد بتنی وزنی طویل که بر روی پی صلب قرار دارد و مخزنی با کف افقی که تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد مطابق شکل (۱-۱)... ادامه مطلب

I_ph I_sd n] (Single Diode Model) (7-2) ۲-۶- مشخصه ماژولهای سیستم فتوولتائیک مشخصه سلول فتوولتائیک تحت تأثیر تابش نور خورشید و همچنین دمای کاری آن است. شکلهای ۲-۷ و ۲-۸ مشخصههای... ادامه مطلب