خیار در لبنان علائم شدید لکه‌ای و تاولی در برگها ایجاد نموده و سبب بدشکلی برگها شده است (اعتباریان، ۱۳۷۶).

۲-۳- تمایز سرولوژیکی جدایههای ویروس
به لحاظ دامنه میزبانی و مشخصات سرولوژیکی بین جدایهها و نژادهای یک ویروس ممکن است تفاوتهایی دیده شود. پورسیفول و هیبت (۱۹۷۹)، تمایز سرولوژیکی جدایههای ویروس موزاییک هندوانه از

نمودار زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای s1b1……………………………………………………………………………………………………………41
شکل ۴-۱۶- نمودار زاویه پاشش بر حسب تغییرات فشار برای

زده شده و موجب افزایش حجم۱۲ آن تا حدود ۱۰۰ درصد میگردد. بنابراین حجم بستنی معمولا دو برابر حجم مخلوط بستنی است.
محصول منجمد شده از فریزها به انواع مختلف دستگاههای پرکن با قالبها و
بسته بندی‎ ها هدایت شده و بصورت بستنی چوبی، لیوانی، قیفی یا مکعب مستطیل (با اندازه های ، و۱ لیتری) بسته بندی وسپس سخت شده و در سردخانه

بیانگر نشتی حاصل از اثرات جانبی روی سلول فتوولتائیک، مقاومت سری Rs مقاومتهای متفاوت اتصالات و دیودهای موازی D1 و D2 بیانگر مدل پیوند PN استا۲۱۲.

شکل ۲-۵- مدل سلول فتوولتائیک با دو دیود
جریان تولید شده توسط ماژول به صورت معادله زیر است:
〖 I〗_t=I_ph-I_d1-I_d2-I_sh

را می توان عاملی مهم در خرید و تکرار خرید دانست امروزه اعتماد در تجارت الکترونیک از جایگاه بالایی برخوردار است. (آکر ۱۹۹۱۱۸:)
اعتماد اتکای یک شخص ،گروه یاشرکتی به شخص،گروه یا شرکتی دیگر است که به صورت داوطلبانه،از حقوق،منافع و علایق طرفین درگیر در یک تلاش مشترک یا یک مبادله اقتصادی حفاظت می کند(.هاسمر،۱۹۹۵۸۵:)
وفاداری

نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۲۴
شکل (۴-۲۸): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۳۴) و (۴-۱۳۶) برای ()، بر حسب فرکانس ۱۲۶
شکل (۴-۲۹): مقایسه نتایج و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس ۱۲۹
شکل (۴-۳۰): مقایسه نتایج و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس ۱۳۰

علائم

متوالی در یک طرح مطالعه طولی دارد. مطالعاتی که میزان بروز را گزارش می کنند، بالاترین میزان در اواسط تا اواخر نوجوانی، پیدا کرده اند. لوینسون و همکاران (۱۹۹۳) میزان بروز MDD و DD در یک نمونه دبیرستانی (سنین ۱۴ تا ۱۸ سال) در طول یکسال را به ترتیب ۷/۵ درصد و ۷/۰ درصد گزارش کرده اند. در مطالعه دیگری بر روی دانش آموزان دبیرستانی

پیدا کرد.

فصل دوم: آشنایی با قرارداد و قانون پیش فروش ساختمان
فصل دوم:
آشنایی با قرارداد و قانون
پیش فروش ساختمان

۲-۱- ادبیات و مستندات و تعاریف قانون
باتوجه به اینکه قراردادهای پیشفروش ساختمان به علت نیازهای اجتماعی و اقتصادی انروز بشر شکل گرفته و توسعه چشمگیری یافته

ترتیب(از راست) در فشارهای ۲۰،۱۲،۷،۳ که زوایای پاشش آنها به ترتیب ۵۸،۴۲،۳۹،۳۶ می‌باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
شکل ۴-۱۵-