اصلاح نباتات می باشد (رامانوجام و همکاران، ۱۹۷۴)۲۱. ۱-۷-۲-فرسایش ژنتیکی از بین رفتن منابع ژنتیکی یا ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی گویند (فارسی و باقری، ۱۳۸۳). امروزه ذخایر توارثی... ادامه مطلب

مکان، فشار، تنش و… ) بدست می‌آید. این پاسخ‌ها وابسته به زمان می باشد. تحلیل دینامیکی سیستم سد و مخزن را به دو شیوه می‌توان بررسی نمود: ۱- بدون در نظر گرفتن اندرکنش۱ سد و مخزن. ۲- با... ادامه مطلب