از طرف دیگر اگر میزان تابش ثابت باشد و دما کاهش یابد توان خروجی زیاد میشود. شکل ۲-۷- مشخصه ماژول فتوولتائیک (تغییرات توان خروجی نسبت به تغییرات بار و تغییرات دما)]۳۳[ با توجه به شکل... ادامه مطلب

سیستمPDA……………………………………………………………………..31 جدول ۴-۳- فرضیات اولیه... ادامه مطلب

را بعنوان یک ماده دلخواه برای بچه های در حال رشد و افرادیکه نیاز به افزایش وزن دارند، در می آورد. به همین دلیل در بین افرادیکه نیاز به کاهش وزن دارند یا نمی خواهند اضافه وزن پیدا کنند... ادامه مطلب