معادل جایگزین می گردد. این نیرو به نیروی هیدرواستاتیک اعمالی از طرف مخزن باید اضافه شود. وزن سیال معادل، مقداری از سیال پشت سد می باشد که فرض می شود همراه با سد جابجا می شود که به شکل... ادامه مطلب

از طرف دیگر اگر میزان تابش ثابت باشد و دما کاهش یابد توان خروجی زیاد میشود. شکل ۲-۷- مشخصه ماژول فتوولتائیک (تغییرات توان خروجی نسبت به تغییرات بار و تغییرات دما)]۳۳[ با توجه به شکل... ادامه مطلب

سیستمPDA……………………………………………………………………..31 جدول ۴-۳- فرضیات اولیه... ادامه مطلب