از طرف دیگر اگر میزان تابش ثابت باشد و دما کاهش یابد توان خروجی زیاد میشود. شکل ۲-۷- مشخصه ماژول فتوولتائیک (تغییرات توان خروجی نسبت به تغییرات بار و تغییرات دما)]۳۳[ با توجه به شکل... ادامه مطلب

سیستمPDA……………………………………………………………………..31 جدول ۴-۳- فرضیات اولیه... ادامه مطلب