را بعنوان یک ماده دلخواه برای بچه های در حال رشد و افرادیکه نیاز به افزایش وزن دارند، در می آورد. به همین دلیل در بین افرادیکه نیاز به کاهش وزن دارند یا نمی خواهند اضافه وزن پیدا کنند... ادامه مطلب

سال، انتخاب طبیعی و شرایط اقلیمی باعث ایجاد تنوع ژنتیکی در منابع گیاهی شدهاند (سعیدی، ۱۳۸۲). بنابراین تنوع ژنتیکی ابزار کار بهنژادگر است و برای بهرهگیری از آن میتوان یا از تنوع... ادامه مطلب