نظر در برنامه اصلاحی بدست آورد (محمدی، ۱۳۸۱).
از عواملی که باعث ایجاد تنوع ژنتیکی میشوند میتوان، جهش، دورگگیری و وارد کردن ارقام را نام برد (قرنجیک، ۱۳۸۱). اصلاح نباتات و یا به گفته واویلوف، تکامل مصنوعی به دست بشر، همانند تکامل طبیعی، متکی به تنوع و انتخاب است (واویلوف، ۱۹۵۱)۲۰. لذا تنوع ژنتیکی از نیازهای اساسی پیشرفت در

خصوص زود بیدار شدن از خواب (یعنی بی خوابی آخرشب) و بیداری های مکرر شبانه که ضمن آن در مورد مسائل خود به نشخوار ذهنی می پردازند رنج می برند. بسیاری از بیماران دچار بی اشتهایی و کاهش وزن می گردند. معهذا بعضی از آن ها نیز افزایش اشتها و افزایش وزن و پرخوابی دارند.
تغییرات گوناگون در مصرف غذا یا میزان استراحت ممکن است موجب وخامت

تهیه و تنظیم گردیدهاست.
البته قوانین در خصوص ساختمان دارای پیشینهای نیز می باشد که اولین آنها به سال ۱۳۴۳ برمیگردد که قانون آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ بوده و در آن هیج بحثی از پیشفروش و وضعیت حقوقی آن نیامده است و شاید دلیل مبتلا نشدن جامعه آن روز با این مهم بوده است. همچنین در سال ۱۳۵۸ نیز لایحهای به منظور حمایت از خریداران و

های داخل کشور، موتور جستجوی عمومی گوگل، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی۱، پایگاه جهانی پژوهش های اقتصادی۲ RePEc، بانک اطلاعاتی ، موسسات بین المللی انرژی میباشد.
شیوه مطالعاتی در پاره ای از موارد مطالعه اجمالی و در مواردی دیگر تفصیلی بوده است.
مطالعات صورت گرفته غیر نقادانه و تطبیقی بوده است. در این تحقیق به لحاظ جامع بودن،

را بعنوان یک ماده دلخواه برای بچه های در حال رشد و افرادیکه نیاز به افزایش وزن دارند، در می آورد.
به همین دلیل در بین افرادیکه نیاز به کاهش وزن دارند یا نمی خواهند اضافه وزن پیدا کنند مصرف آن باید تحت کنترل باشد. (دوگلاس، ۲۰۰۸ )
سازندگان بستنی اغلب احتیاج به اطلاعاتی در مورد ارزش غذایی موادی که می سازند دارند. بطور کلی میتوان

I_ph I_sd n] (Single Diode Model) (7-2)
۲-۶- مشخصه ماژولهای سیستم فتوولتائیک
مشخصه سلول فتوولتائیک تحت تأثیر تابش نور خورشید و همچنین دمای کاری آن است. شکلهای ۲-۷ و ۲-۸ مشخصههای خروجی ماژول یک سیستم فتوولتائیک را نشان می دهند. در دمای ثابت با افزایش میزان تابش، توان خروجی افزایش مییابد.

نیروها، نسبت به تحلیل استاتیکی کاری مشکل، پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد. لیکن از آنجائیکه نیروهای ناشی از زمین لرزه از موارد بسیار مهم و تعیین‌کننده در طراحی سازه ‌های بزرگ بخصوص سدها می‌باشد، لزوم آنالیز دینامیکی اجتناب ‌ناپذیر است. میزان دقت در ارزیابی این نیروها، به مدل سازه، مقدار بار دینامیکی و مدل ریاضی انتخابی بستگی دارد.

۱.۱……………………………………………۵۰
شکل ۵-۷- زوایای پاشش برای صفحه‌های اریفیس ۰.۸ و ۱.۳ با قطر سوراخ ورودی mm 1 که به ترتیب ۵۲ و ۶۵ درجه می‌باشند……………۵۱

فهرست جداول
جدول ۴-۱- نتایج به‌دست آمده از آزمایش تجربی با استفاده از

سال، انتخاب طبیعی و شرایط اقلیمی باعث ایجاد تنوع ژنتیکی در منابع گیاهی شدهاند (سعیدی، ۱۳۸۲).
بنابراین تنوع ژنتیکی ابزار کار بهنژادگر است و برای بهرهگیری از آن میتوان یا از تنوع موجود در جمعیتها استفاده نمود و یا اگر برای صفت مورد نظر تنوع وجود نداشته باشد با انتخاب والدین مناسب و تلاقی آنها، تنوع مورد نظر را برای صفت مورد

استاتیکی تعیین می‌شود. در محاسبه نیروی زلزله به این روش در سدهای بتنی، اثر نیروی زلزله به صورت یک نیروی افقی و قائم بر حسب ضریبی از جرم سازه به طور یکنواخت در ارتفاع سد در نظر گرفته می‌شود. این ضریب توسط محاسبات ریاضی و با استفاده از تجربیات و قضاوت مهندسی تعیین می‌گردد.
همچنین نیروی هیدرودینامیکی سیال به صورت جرم افزوده