مصرف انرژی سرانه هزینه مصرف انرژی ساکنین آپارتمان ها افزایش میباشد. قیمت انرژی افزایش پیدا خواهد نمود قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی کاهش خواهد یافت. بخش های صنعت تضعیف ... ادامه مطلب

همکاران، ۲۰۰۸)۱۹. تنوع ژنتیکی اصولا از عوامل ارثی ناشی میشود و به نسل بعد یا نتاج هم انتقال پیدا میکند. در مقابل تنوع ژنتیکی، تنوع محیطی قرار دارد که از عوامل محیطی منشا میگیرند. تنوع... ادامه مطلب

گردد. این نیرو به نیروی هیدرواستاتیک اعمالی از طرف مخزن باید اضافه شود. وزن سیال معادل، مقداری از سیال پشت سد می باشد که فرض می شود همراه با سد جابجا می شود که به شکل جرم اضافی در نظر... ادامه مطلب