را بعنوان یک ماده دلخواه برای بچه های در حال رشد و افرادیکه نیاز به افزایش وزن دارند، در می آورد.
به همین دلیل در بین افرادیکه نیاز به کاهش وزن دارند یا نمی خواهند اضافه وزن پیدا کنند مصرف آن باید تحت کنترل باشد. (دوگلاس، ۲۰۰۸ )
سازندگان بستنی اغلب احتیاج به اطلاعاتی در مورد ارزش غذایی موادی که می سازند دارند. بطور کلی میتوان

I_ph I_sd n] (Single Diode Model) (7-2)
۲-۶- مشخصه ماژولهای سیستم فتوولتائیک
مشخصه سلول فتوولتائیک تحت تأثیر تابش نور خورشید و همچنین دمای کاری آن است. شکلهای ۲-۷ و ۲-۸ مشخصههای خروجی ماژول یک سیستم فتوولتائیک را نشان می دهند. در دمای ثابت با افزایش میزان تابش، توان خروجی افزایش مییابد.

نیروها، نسبت به تحلیل استاتیکی کاری مشکل، پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد. لیکن از آنجائیکه نیروهای ناشی از زمین لرزه از موارد بسیار مهم و تعیین‌کننده در طراحی سازه ‌های بزرگ بخصوص سدها می‌باشد، لزوم آنالیز دینامیکی اجتناب ‌ناپذیر است. میزان دقت در ارزیابی این نیروها، به مدل سازه، مقدار بار دینامیکی و مدل ریاضی انتخابی بستگی دارد.

۱.۱……………………………………………۵۰
شکل ۵-۷- زوایای پاشش برای صفحه‌های اریفیس ۰.۸ و ۱.۳ با قطر سوراخ ورودی mm 1 که به ترتیب ۵۲ و ۶۵ درجه می‌باشند……………۵۱

فهرست جداول
جدول ۴-۱- نتایج به‌دست آمده از آزمایش تجربی با استفاده از

سال، انتخاب طبیعی و شرایط اقلیمی باعث ایجاد تنوع ژنتیکی در منابع گیاهی شدهاند (سعیدی، ۱۳۸۲).
بنابراین تنوع ژنتیکی ابزار کار بهنژادگر است و برای بهرهگیری از آن میتوان یا از تنوع موجود در جمعیتها استفاده نمود و یا اگر برای صفت مورد نظر تنوع وجود نداشته باشد با انتخاب والدین مناسب و تلاقی آنها، تنوع مورد نظر را برای صفت مورد

استاتیکی تعیین می‌شود. در محاسبه نیروی زلزله به این روش در سدهای بتنی، اثر نیروی زلزله به صورت یک نیروی افقی و قائم بر حسب ضریبی از جرم سازه به طور یکنواخت در ارتفاع سد در نظر گرفته می‌شود. این ضریب توسط محاسبات ریاضی و با استفاده از تجربیات و قضاوت مهندسی تعیین می‌گردد.
همچنین نیروی هیدرودینامیکی سیال به صورت جرم افزوده

دلیل فقدان عمل تصحیح پلیمراز ویروسی، بسیار بالا می‌باشد و سرعت نوترکیبی نیز ممکن است بسیار بیشتر از آنچه که انتظار میرود، باشد (فرویسات و همکاران، ۲۰۰۵)، اما فقط بخش کوچکی از تنوع ایجاد شده در جمعیت به دلیل فشار انتخابی قوی، ظهور می‌یابد. به نظر می‌رسد ویروس‌های دارای آر.ان.ای مثبت و تک رشته‌ای ممکن است شامل قدیمی‌ترین ویروس‌ها

بررسی قرار گرفته است (بروکس- گان۳۹ و همکاران، ۲۰۰۱). نتایج نشان داده است که یک عامل بی نظمی سطوح هورمون رشدی که توسط غده هیپوفیز به عنوان یک عامل تحریک کننده رشد در طی نوجوانی در شب ترشح می شود، در نوجوانان افسرده دیده می شود (به دی بلیس۴۰ و همکاران، ۱۹۹۶ نگاه کنید، برای نتایج متضاد، کاتجر۴۱ و همکاران، ۱۹۹۱، مایر۴۲ و همکاران،

مدل جریان دو دیود با یکدیگر ترکیب شده اند. هر چند به نظر می رسد که این مدل نسبت به مدل دو دیودی دارای دقت کمتری باشد ولی در عمل مینیمم که به خاطر سادگی و سرعت بیشتر برای رسیدن به جواب نهایی این مدل بیشتر مورد توجه است و سعی می شود داده های آزمایش را با منحنی I-V سلول خورشیدی براساس این مدل بررسی نمایند]۳۲[.

شکل ۲-۶-

شخصیتی مشتریان،شخصیت برند و وفاداری به ان را انجام داد و نتایج حاکی از آن بود که بین ویژگیهای شخصیتی مشتریان و برند ارتباط مثبتی وجود دارد
۴ – زانگ(۲۰۱۰)، پژوهشی تحت عنوان تاثیر شخصیت برترجیحات نگرش وفاداری و قصد خرید را انجام داد و نتایج تحقیق تایید کننده اعتبار مدل آکر در چین بود
۵ – ماون(۲۰۰۸) تاثیر فرهنگ ،نوع