: آموزش متوسطه درمدارس عادی وهیات امنایی
Businessman touch screen concept - Share

: آموزش متوسطه درمدارس عادی وهیات امنایی

: آموزش متوسطه درمدارس عادی وهیات امنایی الف ـ اهمیت دوره متوسطه در مراحل مختلف تربیتی وتحصیلی، دوره متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی ، روا نی و اجتماعی دوره بسیار مهمی است ، تحصیلات متوسطه باسن شروع کارومرحله احساس نیاز نوجوان وجوانان به استقلال وموجودیت وعلاقه مندی به کارهای تولیدی وا قتصادی مقارن است .از آنجا که درایران آموزش متوسطه برای بیشتر دا نش آموزان ، آخرین مرحله آموزش رسمی است لازم است دراین دوره به تربیت  بدنی، تربیت اخلاقی ودینی وتربیت عقل ،  توسعه علایق نوجوانان و جوانان برای درک ارزشهای انسانی و اجتماعی و اقتصادی  توجه کرد بنابراین دوره متوسطه دوره مهمی است که برنامه ریزی ، سازماندهی، رهبری و هماهنگی همه جانبه ای را برای تحقق اهداف این دوره می طلبد ( صافی ، 1384: 90) . ب ـ ا هدف دوره متوسطه هدفهای تربیتی دوره متوسطه عبارت از کسب عادات و مهارت های لازم برای مطالعه و کار  ، آشنایی با  روش های موثر فکرکردن وبیان کردن ، رعایت اصول بهداشت وسازگاری شخصی واجتماعی، داراشدن نظرمساعد وقدرشناسی درفرصتهای مختلف وتدوین یک فلسفه جامع اززندگی(صافی، 1384: 96 ). ج ـ مدت دوره طول مدت این دوره به مدت سه سال است که پس ازدوره راهنمایی آغازمی شود . این امر بعد از تصویب طرح  جدید آموزش متوسطه صورت گرفت زیرا که طبق این طرح دوره چهار ساله عمومی به سه سال آموزش عمومی (نظری، فنی و حرفه ای ) و یک سال آ موزش پیش دانشگاهی و یا دوره های حرفه ای تقسیم می شود . د ـ ساختار کلی دوره متوسطه شامل سه شاخه متوسطه نظری ، متوسطه فنی وحرفه ای و متوسطه کار ودا نش است . بعد ازدوره متوسطه نیزدوره یکساله پیش دانشگاهی ودوره کاردانی پیوسته پیش بینی شده است .]]>