اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۱۰- قسمت 3
Abstract curly tendrils background.

اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۱۰- قسمت 3

۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه

 

نتایج نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک باعث افزایش تعداد میوه، طول و قطر میوه نسبت به نمونه شاهد شد. همچنین عملکرد نیز تحت اثر این تیمار افزایش یافت. هرچند که تیمار کلریدکلسیم بر تعداد و عملکرد بوته تاثیر نداشت. طول میوه در تیمار کلریدکلسیم با تیمار اسیدجیبرلیک اختلاف معنیداری نداشت ولی با تیمار شاهد دارای اختلاف معنیدار بود. قطر میوه نیز تحت تاثیر تیمار کلریدکلسیم قرار نگرفت. همچنین بین تیمار کلریدکلسیم و شاهد از نظر شاخص شکل میوه اختلاف معنیدار مشاهده نگردید. اما اختلاف آنها نسبت به تیمار اسیدجیبرلیک معنیدار شد و تیمار اسیدجیبرلیک دارای شاخص شکل کمتری نسبت به سایر تیمارها بود. اختلاف بین تیمارها با نمونه شاهد از نظر وزن و حجم میوه معنیدار شد و بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به تیمار اسیدجیبرلیک و پس از آن تیمار کلسیم بود. همچنین چگالی میوه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۲).

 

۴-۱-۱-۱-۲- اثر تیمارها بر پوسیدگی گلگاه و آفتاب سوختگی میوه

 

نتایج نشان داد که بین تیمار کلریدکلسیم واسیدجیبرلیک از نظر پوسیدگی گلگاه اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. اما بین تیمارها با نمونه شاهد این اختلاف معنیدار شد به طوری که تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم با ۴۶/۲ و ۱۳/۱ درصد پوسیدگی گلگاه دارای کمترین میزان پوسیدگی در ناحیه گلگاه نسبت به نمونه شاهد با ۷۱/۹ درصد پوسیدگی بودند. همچنین از نظر آفتاب سوختگی میوه نیز بین تیمارها با نمونه شاهد اختلاف معنیدار شد. اما بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم با هم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. به طوری که تیمار جیبرلین و شاهد با ۴۵/۲ و ۵۵/۷ درصد آفتاب سوختگی به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان آفتاب سوختگی بودند (جدول ۴-۲).

 

۴-۱-۱-۱-۳- اثر تیمارها بر ضخامت گوشت و سفتی بافت میوه

 

نتایج نشان داد که ضخامت گوشت میوه تحت تاثیر تیمارها افزایش یافت به طوری که بیشترین و کمترین ضخامت گوشت میوه به ترتیب مربوط به تیمارهای اسیدجیبرلیک و شاهد با ۸۱/۶ و ۲۶/۵میلیمتر بود، همچنین سفتی بافت میوه نیز در تیمارهای کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت هرچند که بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید (جدول ۴-۲).

 

۴-۱-۱-۱-۴- اثر تیمارها بر مواد جامد محلول میوه

 

نتایج نشان داد که تیمارها بر میزان مواد جامد محلول در میوه های فلفل دلمهای اثر معنیداری نداشتند (جدول ۴-۲).

 

۴-۱-۱-۱-۵- اثر تیمارها بر pH و اسید کل

 

نتایج نشان داد که تیمارها برpH اثر معنیداری نداشتند، اما اسیدکل تحت تاثیر تیمارهایاسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم افزایش یافت بطوریکه بین تیماراسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم اختلاف معنیداری مشاهد نگردید اما تیمار اسیدجیبرلیک با ۳۵/۱ درصد اسید اختلاف معنیداری با نمونه شاهد داشت هرچند که بین تیمارکلریدکلسیم با شاهد اختلافی مشاهده نگردید (جدول ۴-۲).

 

۴-۱-۱-۱-۶- اثر تیمارها بر ویتامینC، ظرفیت آنتی اکسیدان و فنل کل

 

نتایج نشان داد که ویتامینC و آنتیاکسیدان در تیمار اسیدجیبرلیک نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت هرچند از نظر ویتامینC بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم باهم اختلاف معنیداری مشاهده نگردید. همچنین تیمارها بر میزان فنل کل در میوه های فلفل دلمهای تاثیری نداشتند (جدول ۴-۲).

 

۴-۱-۱-۱-۷- اثر تیمارها بر کلروفیل میوه

 

نتایج نشان داد که بین تیمارها با هم و با شاهد از نظر کلروفیلa و کلروفیل کل اختلاف معنیدار شد به طوری که تیمار اسیدجیبرلیک و شاهد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان کلروفیلa و کل در بافت میوه بودند. همچنین بین تیمار اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم باهم از نظر میزان کلروفیلb اختلافی مشاهده نشد اما اختلاف آنها با تیمار شاهد معنی دار شد و نمونه شاهد با ۴۶/۱ میلیگرم در لیتر دارای کمترین میزان کلروفیلb نسبت به سایر تیمارها بود (جدول ۴-۲).

 

جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثر تیمارهای اسیدجیبرلیک و کلریدکلسیم بر خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمهای رقم کالیفرنیا واندر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید