ارزش آفرینی سهامداران شرکت های داروسازی دربورس
Businessman pointing five star symbol to increase rating of company

ارزش آفرینی سهامداران شرکت های داروسازی دربورس

  • شناسایی منشا ارزش زایی و یا هدر دادن ارزشها درسازمان
  • مکان پذیری انتخاب اگاهانه اهداف استراتژیک سازمان
  • کنترل و ارزیابی عملکردسازمان درمقایسه با اهداف ایجاد ارزش برای سهامداران
  • فراهم شدن زمینه بکار گیری مدیریت مبتنی بر ارزش (رهنمای رودپشتی و محمودی، 1388)
  • ]]>