ژانویه 19, 2021

ارزش آفرینی سهامداران شرکت های داروسازی دربورس

<![CDATA[]]>

  • شناسایی منشا ارزش زایی و یا هدر دادن ارزشها درسازمان
  • مکان پذیری انتخاب اگاهانه اهداف استراتژیک سازمان
  • کنترل و ارزیابی عملکردسازمان درمقایسه با اهداف ایجاد ارزش برای سهامداران
  • فراهم شدن زمینه بکار گیری مدیریت مبتنی بر ارزش (رهنمای رودپشتی و محمودی، 1388)
  • ]]>

    Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.