ژانویه 19, 2021

بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال …

1 min read

Digital Finance Business Development and Service Concept

معیار ورود و خروج افراد به مطالعه ۳۴
روش جمع آوری دادهها : ۳۵
حجم نمونه و شیوه محاسبه آن ۳۵
مکان و زمان انجام تحقیق ۳۶
ابزار جمع آوری اطلاعات ۳۷
متغیرها و نحوه سنجش آنها ۳۹
شیوه انجام کار ۴۲
روش تجزیه و تحلیل دادهها ۴۳
ملاحظات اخلاقی ۴۳
فصل چهارم ۴۴
بررسی همسانی در مورد متغیر های دموگرافیک ۴۶
بررسی متغیرها بین دو گروه ۴۹
مقایسه نتایج بین گروه مداخله و شاهد ۵۷
فصل پنجم ۶۵
معرفی پژوهش ۶۶
تفسیر یافته های پژوهش ۶۷
تفسیر داده های مرتبط با پرسشنامه کانرز والدین: ۶۷
تفسیر داده های مرتبط با آزمون عملکرد مداوم ۶۹
نتیجه گیری ۷۱
پیشنهادات ۷۱
محدودیت ها ۷۲
منابع ۷۳
پیوست ۷۷

فصل اول

(کلیات تحقیق)
در این فصل به بررسی اجمالی بیان مساله و همچنین ضرورت بررسی، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف واژگان کلیدی پرداخته میشود.

۱-۱ مقدمه

توجه، یکی از پیش نیازهای مهم حافظه بوده و این دو با هم از ملزومات اولیه جهت فرآیندهای یادگیری میباشند (وود[۱] ۱۹۸۷ به نقل از آنسوورس[۲] ۱۹۹۹). تأثیر عمیق و شدید نقص توجه و اختلال در حافظه و عملکردهای اجرایی مغز بر فعالیت های روزمره فرد امری پذیرفته شده است. نقایص خفیف توجه ممکن است انجام برخی فعالیت های روزمره را برای فرد دشوار یا حتی غیر ممکن سازند (سولبرگ[۳] ۲۰۰۴). توجه، تلاش ذهنی برای تمرکز برروی رویدادهای حسی یا ذهنی است. نقص توجه تأثیر منفی و بنیادی بر توانایی های انجام تکلیف در کودکان دارد. کودکانِ دچار نقص توجه اغلب در یک یا تعدادی از ابعاد و انواع توجه مشکل و اختلال دارند که این عدم کارآیی، منجر به بروز اختلالاتی میگردد و طیف ویژه ای نظیر نقص توجه-بیش فعالی (ADHD[4]) را شامل میشود. کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی اختلالات توجهی زیادی را تجربه میکنند که از این میان نقص توجه پایدار[۵] مهمترین نقص توجهی در این کودکان است (بارکلی [۶]۱۹۹۹). مطالعات متعدد، نقص عملکرد توجه پایدار را در کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی به اثبات رسانیده اند. (زنتال[۷]، فاکنبرگ [۸]۱۹۸۶، اسمیت ۱۹۸۵[۹]). همچنین مطالعات دیگری نیز، اختلالات حرکت چشمی را در کودکان ADHD مورد بررسی قرار داده اند (داگلاس[۱۰] ومونز[۱۱] ۲۰۰۳ ، بیلاسما ۱۹۸۹[۱۲] ، راندال جی راس۲۰۰۰[۱۳]).
در این مطالعه تأثیر بکارگیری استفاده از الگوهای ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفت، با این امید که مداخلات توجهی خاص، بعنوان شیوه مکمل درمانی – غیر دارویی برای نقایص توجهی کودکان دارای اختلال توجهی بیش فعالی مطرح گردد.

۲-۱ بیان مسئله

ویلیام جیمز[۱۴] در سال ۱۸۹۰ توجه را اینگونه توضیح داد که : توجه عبارتست از تمرکز ذهن به یک شیء از میان اشیاء به صورت رشته ای از اندیشه های همبود به شکلی روشن و زنده که اساس آن، متمرکز شدن و قرار دادن شیء مورد نظر در کانون توجه[۱۵]، تمرکز[۱۶] و آگاهی[۱۷] است. دونالد برادبنت نیز در کتاب ادراک و ارتباط، توجه را نتیجه وجود یک سیستم پردازش اطلاعات با ظرفیت محدود دانست. توجه مهارتی بسیار پیچیده است و در حقیقت در برگیرنده مهارت های متعددی است که هر یک در طی زمان و در طول رسش سامانه های عصبی و همگام با تجربه و دریافت محرک از محیط بروز پیدا میکنند. مشکلات توجهی طیف وسیعی از اختلالات روانپزشکی کودکان را بوجود میآورند که میتوان به اختلالاتی نظیر اختلال بیش فعالی-کم توجهی، اختلالات تکاملی – رشدی[۱۸] و اختلالات یادگیری [۱۹]اشاره نمود.
طبق تعریف راهنمای تشخیص بیماریهای روانی DSM-IV-TR[20] اختلال نقص توجه- بیش فعالی عبارت است از یک وضعیت عصبی – رشدی که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی (به ویژه توجه پایدار[۲۱]) و یا تکانشگری[۲۲] و بیش فعالی[۲۳] به عنوان ویژگیهای بسیار تکرار پذیر و شدیدتر از میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی آنها مشخص میگردد و علائم آن با سطح رشدی تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد. اختلال نقص توجه-بیش فعالی الگوی پایدار عدم توجه و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است که شدیدتر و شایع تر از آنست که معمولاً در کودکان با سطح رشد مشابه دیده میشود. هرچند بسیاری از موارد سالها پس از بروز نشانه ها تشخیص داده میشوند اما برای مطرح نمودن این تشخیص باید برخی از نشانه ها قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شوند. در ایالات متحده میزان بروز اختلال ۲ تا۲۰% گزارش شده است، با این حال رقم ۳ تا ۷ درصد رقم اطمینان بخش تری است. اختلال موجب بروز آسیب در عملکردهای هنجار نظیر موفقیتهای تحصیلی، رفتار در مدرسه، تعامل با والدین و خواهر و برادر و ارتباط با همسالان میشود. در سبب شناسی این اختلال علل ژنتیکی، عوامل مربوط به رشد، آسیبهای مغزی، عوامل عصب شیمیایی، عوامل عصبی فیزیولوژیک و نیز عوامل روانی-اجتماعی مطرح میباشند. علائم بالینی این اختلال بطور عمده شامل نقص توجه و بیش فعالی به همراه تکانشگری است. این کودکان در خانه حاضر نیستند حتی برای چند لحظه خاموش بمانند و اغلب انفجاری و تحریک پذیرند. محرکهای بی اهمیت میتوانند به راحتی توجه کودک را مختل سازند. از خصوصیاتی که بیش از همه ذکر میگردد، شامل بیش فعالی، اختلال ادراک حرکتی، بی ثباتی هیجانی، نقص هماهنگی کلی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

، نقص توجه (میدان توجه کوتاه، حواس پرتی، درجاماندگی، ناتوانی در اتمام تکالیف و تمرکز ضعیف)، تکانشگری (اقدام قبل از اندیشیدن، تغییرات ناگهانی فعالیت و از جا پریدن در کلاس)، اختلال حافظه و تفکر، ناتوانیهای اختصاصی یادگیری، نقایص گفتاری و شنیداری، علائم مبهم عصبی و بی نظمی های نوار مغزی میباشند. (کاپلان و سادوک[۲۴]۲۰۰۳).
طبق مطالعات انجام شده، کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی در طیف وسیعی از عملکردهای اجرایی مغز دچار اشکال هستند، خصوصاً در زمینه عملکرد توجهی، مطالعات متعددی نقص توجه مداوم و نیز توجه انتخابی را در این کودکان نشان داده اند (به نقل از توکا[۲۵] و همکاران ۲۰۰۸). نارسایی توجه مشخص ترین مشکل کودکان ADHD است و نخستین معیار تشخیصی محسوب میشود. (بارکلی[۲۶] ۱۹۹۷). بارکلی بیان میکند که مهمترین مشکل توجه در کودکان ADHD نقص توجه پایدار است. (بارکلی۱۹۹۷).
مشکلات حرکتی در کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی به علت اختلال در مسیر فرونتو استرایتال و مخچه ای ثابت شده است. همانند سیستم حرکتی، سیستم اکولوموتور این کودکان نیز با نقص در مناطقی از مخچه از قبیل عقدههای قاعده ای، تالاموس، مخچه، کالیکولوس فوقانی و تشکیلات مشبک ساقه مغزی است. سیستم اکولوموتور بعنوان یک سیستم میانجی بین حرکت و شناخت مطرح شده است. (زی و لی ۲۰۰۶).
بررسی سیستم اکولوموتور میتواند بعنوان یک بررسی مکمل حائز اهمیت باشد زیرا دادههای حاصل از این بررسی در یافته هایی مانند MRI و همچنین سایر آزمون های عصبی-روانشناختی یافت نمیشود. به همین دلیل تقریباً غیر ممکن است که توجه بینایی را بدون در نظر گرفتن دیدن[۲۷] به مفهوم اینکه در چه نقطه ای چشم ها ثابت[۲۸] میشوند، در نظر گرفت. )لاسکر و همکاران ۲۰۰۷). از این رو میتوان از بررسی سیستم اکولوموتور به عنوان یک ابزاردقیق برای ارزیابی مسایل شناختی و همچنین رشد نورولوژیک این کودکان استفاده کرد.
اهمیت این بررسی به این دلیل است که همین مناطقی که کنترل حرکات اکولوموتور را تحت کنترل دارند در کودکان ADHD دچار اختلال میباشند. به همین دلیل کودکان دارای اختلال، هم در شروع حرکات ساکادیک و هم درکنترل حرکات چشمی دچار مشکل هستند. این اختلالات اکولوموتور در این کودکان منجر به سرعت پردازشی پایینتر، مهارتهای خودکار کمتر و همچنین تلاش بیشتر در حین انجام کارهای روزمره میشود. (ماهونه[۲۹]۲۰۱۱).
با توجه به ارتباط متقابل بین حرکات چشمی و توجه و نقش توجه در کنترل ثبات بینایی در این پژوهش، تأثیر تقویت ردیابی بینایی و تقویت حرکات چشمی بر توجه پایدار کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفته است.

۳-۱ اهمیت و ضرورت بررسی

در مدل بالینی توجه که توسط سولبرگ[۳۰] و متیر[۳۱] در ۱۹۸۹ معرفی گردید، توجه شامل ۵ نوع یا جزء میباشد که عبارتند از توجه متمرکز، توجه پایدار، توجه انتخابی، جابجایی توجه و توجه تقسیم شده. از این میان توجه پایدار توانایی حفظ رفتار هدفمند طی یک فعالیت تکرار شونده و ادامه دار تعریف شده است (سولبرگ و متیر ۲۰۰۱).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.