علمی :
بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار  …
Cropped shot of a group of young designers using sticky notes during a brainstorming session

علمی : بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار …

اختلال نقص توجه شایع ترین اختلال روانپزشکی دوران کودکی است که حدود ۴۵ درصد مراجعان به مراکز روانپزشکی اطفال را تشکیل میدهد (ویلسن [۳۲]و همکاران۲۰۰۳). شیوع این اختلال در کودکان ایرانی ۶ تا ۱۲ ساله در دامنه ای بین ۳ تا ۶ درصد گزارش شده است. (خوشابی و همکاران۱۳۸۱) و ۳۳ درصد از مراجعان به مراکز درمانی را به خود اختصاص داده است (بهنیا و نخعی ۱۳۸۴). گرچه به نظر میرسد با بالا رفتن سطح انتظارات و پیچیده ترشدن تکالیف محوله به این کودکان در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت درصد این اختلال تا ۱۸ درصد نیز گزارش شود. (میچل و مندل[۳۳] ۲۰۰۵).
کودکان دچار این اختلال به صورت مکرر با همسالان مورد مقایسه قرار میگیرند که همین امر موجبات کاهش اعتماد به نفس، نقصان فعالیت تحصیلی، کاهش استقلال فکری و به دنبال آن افزایش سطح استرس و اضطراب را به همراه دارد. این عوامل در اطفالی که سطح سازگاری و قدرت تطابق کمتری دارند میتواند منجر به ضایعات بیمارگونه وسیعی شود. تمام کودکانی که از درجاتی از اختلالات توجهی رنج میبرند، نیازمند استفاده از درمانهای دارویی و غیر دارویی هستند و از آنجایی که درمان های دارویی علاوه بر نتایج مثبت دارای عوارض منفی نیز هستند و همچنین پر هزینه و زمان بر بودن درمان های توانبخشی، پر واضح است که خانواده این کودکان نیز با کشمکشهای فراوانی مواجه میشوند.
عملکردهای توجهی جهت یادگیری کودک به ویژه در ارتباط با تحصیلات وی پیش نیازی مهم تلقی میگردند (کیس اسمیت[۳۴] ۲۰۰۵). کاهش توجه با مشکلات تحصیلی، دشواری های متعدد در روابط اجتماعی و خانوادگی و همچنین شکستها و افت تحصیلی ارتباط دارد (شافر[۳۵] و همکاران ۲۰۰۱، به نقل از نجفی و همکاران ۱۳۸۴). علاوه بر این مشکلاتِ تحصیلی کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی فشار روانی مضاعفی به اعضای خانواده تحمیل میشود. مطالعات صورت گرفته حاکی از آنست که کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی در مقایسه با کودکان هنجار با هوش بهر برابر، در آموزشهای آکادمیک از جمله مهارتهای خواندن، ریاضیات و دیکته با مشکلات بیشتری مواجهند. ( بارکلی و همکاران ۱۹۹۹). معلمین و والدین این کودکان به دفعات، یادگیری ضعیف تر آنها را نسبت به همکلاسی های هنجارشان گزارش میکنند (بارکلی ۱۹۹۸).
مشکلات توجهی بعنوان یکی از اولین دلایل ارجاع کودکان ADHDبه مراکز درمانی است. (پلهلم [۳۶]۲۰۰۵). همچنین یافته های نوروسایکولوژیک کاملاً و مؤکداً فرضیه وجود نقص توجه پایدار را در اختلال نقص توجه-بیش فعالی تأیید میکنند (آمن[۳۷] ۱۹۹۸). کودکان دچار اختلال کم توجهی-بیش فعالی طیف وسیعی از اختلالات رشدی عصبی از قبیل اختلال نقص توجه پایدار، مهار پاسخ، برنامه ریزی، کنترل زمان و یادگیری زبانی را شامل میشوند (بارکلی ۱۹۹۲، مارتیسن[۳۸]۲۰۰۵، نیگت[۳۹]۲۰۰۲، سیدمن[۴۰] ۱۹۹۶ و ۲۰۰۲، ویلکات[۴۱] ۲۰۰۵).

۴-۱ اهداف پژوهش:

الف) هدف کلی :
– بررسی اثربخشی آموزش الگوهای ردیابی بینایی بر توجه پایدارکودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی کودکان ۶ تا ۱۰ ساله.
ب) اهداف اختصاصی :
۱) بررسی تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی بر تعداد خطای حذف کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶-۱۰ ساله در آزمون عملکرد مداوم.
۲) بررسی تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی بر تعداد خطای ارتکاب کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶-۱۰ ساله در آزمون عملکرد مداوم.
۳) بررسی تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی بر زمان پاسخ کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶-۱۰ ساله در آزمون عملکرد مداوم.
۴) بررسی شواهد رفتاری تأثیر گذاری الگوهای تعقیب بینایی مبتنی بر پرسشنامه کانرز، فرم والدین در کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی.
ج) اهداف کاربردی:
۱) بررسی میزان کارآیی آموزشهای الگوهای ردیابی بینایی بعنوان یک مداخله غیر دارویی برای کودکان ADHD.
۲) بستر سازی در جهت گسترش پژوهش هایی در زمینه کاربردهای استفاده از مداخلات تحریکات بینایی-حرکتی در توانبخشی کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی و نیز سایر اختلالات همراه با نقایص توجه.

۵-۱ فرضیه های تحقیق:

الگوهای تعقیب بینایی بکار رفته در مطالعه سبب کاهش تعداد خطای حذف کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶ تا ۱۰ در آزمون عملکرد مداوم میگردد.
الگوهای تعقیب بینایی بکار رفته در مطالعه سبب کاهش تعداد خطای ارتکاب کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶ تا ۱۰ ساله در آزمون عملکرد مداوم میگردد.
الگوهای تعقیب بینایی بکار رفته در مطالعه سبب کاهش زمان پاسخ کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶ تا ۱۰ ساله در آزمون عملکرد مداوم میشود.
الگوهای تعقیب بینایی بکار رفته در مطالعه سبب کاهش علائم بی توجهی و تکانشگری در فرم والدین کودکان دچار اختلال نقص توجه-بیش فعالی ۶ تا ۱۰ ساله میگردد.

۶-۱ بیان واژگان کلیدی

اختلال نقص توجه بیش- فعالی
تعریف شرحی: در مورد کودکان ADHD چنانچه DSM lV-TR ارائه می‌کند، ملاکهایی برای تشخیص بیش فعالی‌-کم توجهی وجود دارند که در ادامه میآید. (کاپلان و سادوک[۴۲] ۲۰۰۵)
الف) وجود ۱ یا ۲
۱) ملاک‌های بی‌ توجّهی – کم توجّهی
۶ مورد و یا بیشتر از علائم، حداقل به مدت ۶ ماه به درجاتی که غیرِانطباقی و ناهماهنگ با سطح رشدی است دوام داشته باشد.
اشتباهات ن

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

اشی‌ از بی دقتی‌ و ناتوانی در پرداختن به جزئیات
گم کردن وسایل
فراموش کردن کارهای روزانه
عدم گوش دادن، هنگام صحبت کردن به نظر می‌رسد که گوش نمیدهد.
تنفر از کارهای نیازمند دقت و تمرکز ذهنی‌
سرباز زدن از خواسته‌های معلم و ناتوانی در تمام کردن تکالیف
ناتوانی‌ از تنظیم و برنامه ریزی در کارها
آشفتگی‌ و به هم ریختگی در اثر تحرک زیاد
نداشتن تحمل در انجام کارهای نیازمند دقت
۲) ملاک‌های بیش فعالی‌ و رفتار تکانشی
۶ مورد و یا بیشتر از علائم، حداقل به مدت ۶ ماه به درجاتی که غیرِانطباقی و ناهماهنگ با سطح رشدی است دوام داشته باشد.
تکان دادن دست و پا و پیچ و تاب خوردن روی صندلی‌
ترک کردن کلاس یا هر جایی‌ که باید آرام روی صندلی‌ نشست