پژوهش دانشگاهی – 
بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی  …

پژوهش دانشگاهی – بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی …

کودکان پسر با اختلال نقص توجه بیش فعالی با تشخیص و ارجاع از سوی روان پزشک فوق تخصص کودک به پژوهشگر ارجاع داده شدند. پژوهشگر توضیحاتی به صورت مکتوب درمورد اهداف و روش اجرای پژوهش به والدین ارائه داد و در صورت تمایل والدین فرم رضایتمندی، پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه کانرز را تکمیل نمودند. از آزمودنی آزمون هوش وکسلر گرفته شده واز هر آزمودنی درصورت دارا بودن شرایط ورود به مطالعه آزمونCPT II کانرز گرفته شد. اتاق مدنظر آرام، ساکت و دارای شرایط تهویه، دما و فضای مناسب بود.
لازم به ذکر است که برای جلوگیری از هرگونه اعمال نظر پژوهشگر در حین انجام تست های ارزیابی تست ها توسط یک کارشناس ارشد روانشناسی در پژوهشکده علوم شناختی انجام شد اما مداخله توسط خود پژوهشگر جهت اجرای کاملا مناسب صورت گرفت.
در ابتدای جلسه ارزیابی آزمون عملکرد مداوم اجرا شد. نحوه اجرا و پاسخ دهی برای آزمودنی توضیح داده میشد و به منظور درک بیشتر آزمودنی از نحوه اجرا، یک مرحله آزمایشی و تمرینی صورت میگرفت که نمره آن در نتایج محسوب نمیگردید، سپس آزمون اصلی تحت اجرا قرار میگرفت. برای اجرای آزمون، کودک در فاصله ۶۰ سانتی متری در مقابل رایانه ای با صفحه ۱۵ اینچی مینشست. محرکهای هدف (حرف میانگین X) به طور تصادفی روی صفحه رایانه و در میان محرکهای غیر هدف مختلف (حروفA تا Z غیر از حرف میانگین) به نمایش گذاشته میشدند. قابل ذکر است که رنگ صفحه سیاه و رنگ هر محرک سفید بود. از آزمودنی خواسته میشد به محض ظاهر شدن محرکِ هدف، روی صفحه رایانه یک دکمه را که از قبل علامت دار شده بود و کاملاً متمایز از دکمه های دیگر روی صفحه کلید رایانه بود را فشار دهد و در صورت ظاهر شدن محرکهای غیرهدف از این کار اجتناب کند. تعداد پاسخهای غلط به محرکهای غیرهدف، هدفهای از دست رفته، تعداد پاسخهای صحیح و سرعت عمل پاسخ دهی فرد توسط رایانه ثبت میگردید.
سپس آزمودنی در اتاقی در کلینیک کاردرمانی رشد به طور انفرادی تحت مداخله قرار گرفت. اتاق مدنظر نیز آرام، ساکت و دارای شرایط تهویه، دما و فضای مناسب بود. آزمودنی به مدت ۵ هفته که هر هفته آزمودنی ۲ جلسه تحت مداخله توجهی تعقیب بینایی قرار گرفت، سپس برای بار دوم فرم پرسشنامه والدین کانرز و همچنین آزمون CPT IIطبق شرایط ذکر شده از کودک گرفته شد.
آزمونهای ذکر شده به همان روال و شرایط برای گروه شاهد نیز در نظر گرفته شد با این تفاوت که گروه شاهد تحت جریان مداخله توجهی بینایی قرار نگرفتند.
در هر دو گروه مداخله و شاهد تعدادی از مراجعین از جریان پژوهش حذف شدند که این امر به دلیل تغییر در دوز و همچنین نوع دارو،عدم همکاری کودک،عدم منظم برگزار شدن جلسات توسط خانواده بود.

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل دادهها

تجزیه تحلیل دادهها به کمک نرم افزار SPSS16 صورت گرفت. از آزمون t وابسته برای مقایسه متغیرها در هر یک از گروههای مداخله و شاهد بطور جداگانه و از t مستقل برای مقایسه متغیر ها در گروه های آزمایش و شاهد قبل و پس از مداخله استفاده شد.

۱۰-۳ ملاحظات اخلاقی

از کلیه والدین کودکان شرکت کننده در پژوهش رضایت نامه اخذ گردید.
والدین کودکان شرکت کننده در پژوهش از اهداف و شرایط پژوهش آگاه شدند.
اطلاعات شخصی افراد در این پژوهش به صورت محرمانه حفظ گردید.
آزمونهای این تحقیق هیچ ضرراحتمالی برای آزمودنیها در پی نداشت.
آزمودنی میتوانست در هر زمان از اجرای آزمونها که مایل بود از شرکت در پژوهش منصرف شود.
در صورت کارآیی مداخله، پژوهشگر متعهد میگردد که مداخله را برای گروه شاهد به صورت رایگان انجام دهد.
تمام مراحل انجام تست های ارزیابی،مداخلات و … برای خانواده هزینه ای در بر نداشت.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری
در این فصل نتایج حاصل از محاسبات و تجزیه تحلیل های آماری با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS-16 در چهار بخش ارائه شده است.
در بخش اول بررسی همسانی در مورد متغیرهای دموگرافیک (سن و هوشبهر) و در بخش دوم متغیرها با استفاده از تجزیه تحلیل آماری از لحاظ وجود اختلاف معنادار بین دو گروه (شاهد و مداخله) و در بخش سوم محاسبات در قالب بررسی تفاوت بین گروه مداخله و شاهد از لحاظ اثرگذاری مداخلات الگوی دیداری و همچنین در بخش چهارم نیز وجود اختلافات درون گروهی در قالب متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند.
بخش اول

۱-۴ بررسی همسانی در مورد متغیر های دموگرافیک (سن-هوشبهر)

در ابتدا جهت نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده شد (عدد کلموگروف =۱٫۶۶۵) که این عدد در سطح ۰٫۰۰۸ معنادار است.
سپس جهت بررسی و کسب اطمینان از عدم وجود اختلاف معنادار در مورد متغیرهای دموگرافیک (سن و هوشبهر) بین دو گروه (مداخله :کودکان ADHDتحت مداخله ردیابی بینایی، شاهد: کودکان ADHD) از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد. براساس نتایج حاصله، دو گروه در این متغیرها از نظر آماری تفاوتی با یکدیگر نداشتند. جداول و نمودارهای ۱-۴ و ۲-۴ این مقایسه را نشان میدهند.
جدول۱-۴ : مقایسه میانگین سنی کودکان در دو گروه مداخله و شاهد با استفاده از آزمون تی مستقل

گروه تعداد شرکت کنندگان میانگین بر
اساس سال
انحراف معیار t سطح معناداری
مداخله ۱۲
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.