بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی  …

بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی …

۳-۵ نتیجه گیری

با توجه به اینکه نظریات کنترل دیداری و توجهی شواهد کاملی را فراهم آورده اند که مهارتهای بینایی – حرکتی و تقویت مهارتهای ردیابی بینایی جهت داشتن عملکردهای توجهی در همه سطوح مورد نیاز است. یافتههای این پژوهش نشان داد که استفاده از برنامه توانبخشی کامپیوتری مبتنی بر ردیابی بینایی شیوه ای جالب و قابل مطالعه ای برای آموزش الگوهای دیداری و حرکتی میباشد. استفاده از محیط رایانه به دلایلی چون با ثبات و رها بودن از خواسته های اجتماعی که برای ما استرس آور است و تسلط افراد بر سرعت و درک خود و تکرار پذیری مواد آموزشی در محیط رایانه جهت رسیدن به تسلط در زمینه های اشاره شده بسیار مناسب به نظر میرسد.
نتایج مطالعه حاضر توانست شواهدی را مبنی بر اثر بخشی ارتقای الگوهای دیداری بر عملکرد توجهی کودکان دچار اختلال نقص توجه – بیش فعالی فراهم آورد.

۴-۵ پیشنهادات

انجام مطالعه در جامعه آماری بزرگتر
طولانی تر بودن مدت درمان در گروه ADHD
انجام مطالعات تقویت الگوهای دیداری در سایر اختلالات روانپزشکی کودکان از قبیل اوتیسم، اختلال یادگیری و …
اختصاصی تر کردن تمرینات ردیابی بینایی

۵-۵ محدودیت ها

محدودیت زمانی برای انجام مداخله
عدم وجود منابع مالی جهت استفاده از ابزارهای ارزیابی مناسب تر
فاصله مکانی زیاد بین محل انجام تست و مداخله
نبودن مداخلات مشابه داخلی که مرور اطلاعات را سخت میکرد.

Refrences: منابع

Sadock BJ, Sadock VA. KAPLAN & SADOCKS: Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8rd ed. Lippincott William & Willkins; 2005
Lewis M. Chid & Adolescent Psychiatry: A Comperehensive Textbook. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott William & Willkins; 2003
Sadock BJ, Sadock VA. KAPLAN & SADOCKS: synapsis of psychiatry. 9rd ed. Lippincott William & Willkins;2003
Stein MT , Perrin JM. Diagnosis and treatment of ADHD in school-age children in primary care settings: a synopsis of the AAP Practice Guidelines. A merican Academy of Pediatrics 2003;24:92-98
Dreyer BP. The diagnosis and management of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in preschool children: the state of our knowledge and practice. Curr Probl Pediate Adolesc Health Care 2006;36:6-30.
Hughes L, Cooper P. Undrestanding and Supporting Children with ADHD : strategies for teachers, parents and other professionals. 1rd ed. London: SAGE Publications Company; 2007. P26-29.
Sadock BJ, Sadock VA. KAPLAN & SADOCKS: Comprehensive Textbook of Psychiatry. 8rd ed. Lippincott William & Willkins; 2005
Sohlberg M, Mateer C. Cognitive Rehabilitation:an integrative neuropsychological approach. New York London: The Guilford Press ; 2001. P125-130
Gazzaniga MS. Cognitive Neuroscience. W.W.Norton and Company; 2001.
Conners CK. Conners Continuous Performance Test ĪĪ: Computer program for windows technical guide and softwarw manual. North Tonwanda NY:Mutli-Health Systems;2000
Tucha O, Walitza S, Mechlinger L, Sontag TA, Kubber S, Linder M, Lange KW. Attentional functioning in children with ADHD- predominantly hyperactive-impulsive type and children with ADHD- combind type. Journal of Neural Transmission 2006-410-421
Berwid OG, Kera EAC, Marks DJ, Santra A, Bander HA, Halperin JM. Sustained attention and response inhibition in young children at risk for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. J Child Psychol Psychiatry 2005;46(11):1212-1229
Losier BJ, McGrath PJ, Klein RM. Error patterns on the continuous performance test in non medicated and medicated sample of children with and without ADHD: a meta-analytic review. J Child Psychol Psychiatry 1996;37:971-987
Oades RD. Differential measurement of sustained attention in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder or tic disorder: relations to monoamic metabolism. Psychiatry Res 2000;93:165-178
Barry TD, Klinger LC, Lyman RD, Bush D. Visual selective attention versus sustained attention in boys with ADHD. Journal of Attention Disorder 2001
Swanson JM, Posner MI, Cantwell D, Wigal S. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: symptom domains , cognitive process and neural networks. INR. Parasurman (ED). The Attentive Brain; 1998. P445-560
Barkley RA.Behavioral inhibition, Sustained Attention and Executive Functions: constructing a unifying theory of ADHD. Americam Psychological Bulletin 1997
Bylsma, F. W., & Pivik, R. T. (1989). The effects of background illumination and stimulant medicationon smooth pursuit eye movements of hyperactive children. Journal of Abnormal Child Psychology, ۷۳–۹۰٫
Nanda N.J. Rommelse ,Stefan Van der Stigchel c, Joseph A. Sergeant A review on eye movement studies in childhood and adolescent psychiatry. Brain and Cognition 68 (2008) 391–۴۱۴
Russell A. Barkley. the nature of ADHD.Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Third Edition: A Handbook for Diagnosis and Treatment. 2006
Jeffrey N.Epstein,Allatin Erkanli,C.keith Conners,Jane E.Costello and Adrian Angold.relations between Continuous performance test measures and ADHD behaviors.2002 Journal of Abnormal ChildPsychology
Douglas P. Munoz, Irene T. Armstrong, Karen A. Hampton, and Kimberly D. Moore. partment of Physiology, Queen’s University, Kingston, Ontario, K7L 3N6 CanadaAltered Control of Visual Fixation and Saccadic Eye Movements inAttention-Deficit Hyperactivity Disorder
Eric Borsting, O.D., M.S., Michael Rouse, O.D., M.S., and Ray Chu, O.D. Measuring ADHD behaviors in childrenwith symptomatic accommodativedysfunction or convergence insufficiency: a preliminary study2003
Arns M, de Ridder S, Strehl U, Breteler M, Coenen A.Efficacy neurofeedback treatment in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).2009
Dr. E. Mark Mahone, Ph.D., ABPP The Effects of ADHD (Beyond Decoding Accuracy) on Reading Fluency and Comprehension2011

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است