پژوهش – 
بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲-  …

پژوهش – بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- …

پیش آزمون

گروه

نمونه گیری

O2

X

O1

E

R

O4

ـــ

O3

C

R

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش، کلیه نوجوانان بزه کار بین سنین۱۴ تا ۱۸ سال، در نیم سال اول ۱۳۹۲ در مراکز وکانون های اصلاح وتربیت شهر تهران نگهداری می شدند .
نمونه و روش نمونه گیری
تعداد نمونه های آماری این تحقیق، شامل کلیه نوجوانان سنین ۱۴ تا ۱۸ سال که به دلیل رفتار بزه کارانه و نقض قوانین و مقررات جامعه در چهار مرکز اصلاح و ترتیب واقع در شهر تهران، نگهداری می‌شدند. در خصوص انتخاب نمونه مورد نیاز از بین نوجوانان پسر بزه کار، با مراجعه به چهار مرکز اصلاح و تربیت شهر تهران، از پسرانی که در این مراکز نگهداری می شدند، به دلیل محدودیت نمونه و عدم همخوانی آمار ارائه شده در خصوص تعداد پسران دارای سابقه بزه کاری شهر تهران با اطلاعات به دست آمده و بالاتر بودن سنین برخی نمونه‌های این گروه با سنین تعیین شده در این پژوهش و حذف آنها از جامعه آماری، نخست به صورت نمونه گیری هدفمند تعداد ۴۰ نفر که با تشخیص روانشناس بالینی، مصاحبه بالینی و پرسشنامه های مربوطه؛ دارای عزت نفس پایین و پرخاشگری بالایی بودند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( ۲۰ نفر) و کنترل (۲۰ نفر) تقسیم شدند.
ویژگی گروه ها
اولین ویژگی سن افراد نمونه بود. افراد نمونه در گروه سنی۱۴ تا ۱۸ سال قرار دارند. بیشترین درصد در گروه سنی ۱۵ سال (۴۰/۰) بودند (نمودار۳-۱).
دومین ویژگی سطح تحصیلات والدین بود. ۰۳/۳ درصد مادران دارای تحصیلات دانشگاهی، ۲۷/۲۷ درصد دارای تحصیلات دیپلم و ۷۰/۶۹ درصد دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند. تحصیلات پدران افراد نمونه، ۱۴/۷ درصد پدران دارای تحصیلات دانشگاهی، ۵۷/۵۳ درصد دارای تحصیلات دیپلم و ۳۹/۲۸ در صد دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند (نمودار۳-۲).
سومین ویژگی ترتیب تولد در خانواده می باشد. ۰۵/۱۷ درصد فرزند اول، ۳۵ درصد فززند دوم و ۵۰/۴۷ درصد فزرند آخر بودند (نمودار ۳-۳).
همچین، ۱۱ نفر از نوجوانان پژوهش حاضر، پدرشان فوت شده بود، و ۵ نفر نیز مادرشان را از دست داده بودند.
وضعیت سنی نمونه های پژوهش
سطح تحصیلات پدران و مادران
 
 
ترتیب تولد نمونه های پژوهش
معیارهای ورود به پژوهش
ملاک های ورود به پژوهش حاضر عبارت بودند از:
پایین بودن میزان عزت نفس افراد نمونه به کمک مصاحبه بالینی و نیز میزان دقیق تر آن بر اساس پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (یک انحراف معیار پایین تر از میانگین)؛
وجود و سابقه پرخاشگری در نوجوانان بزه کار به کمک مصاحبه بالینی و به تشخیص روان شناس بالینی و میزان و شدت پرخاشگری با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری؛
حداقل سطح تحصیلات پنجم دبستان تا مقطع متوسطه؛
تمایل و رضایت آگاهانه برای مشارکت در پژوهش و تکمیل فرم ضوابط اخلاقی؛

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.