بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه  …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه …

دامنه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال ؛
فقدان بیمارهای روان پریشی و عدم مصرف داروهای روانی از ملاک های مهم جهت ورود به این پژوهش بودند.
معیارهای خروج از پژوهش
ملاک خروج از پژوهش حاضر عبارت بودند از :
ابتلا به انواع اختلالات روانشناختی که از لحاظ بالینی قابل توجه باشد،
سطح تحصیلات کمتر از پنجم دبستان،
فوت پدر و مادر (بدون والد)،
ملاک ریزش در پژوهش حاضر ترک حداقل دو جلسه روان درمانی طی کل دوره مداخله توسط شرکت کننده بود. در عمل ریزشی در مطالعه رخ نداد.
۳-۷- روش های جمع آوری داده ها
یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. در این پژوهش سعی شد از هر سه منبع اساسی جمع آوری داده ها یعنی مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه ب کار گرفته شود. از اینرو از هر سه روش مذکور بر حسب ضرورت به کار گرفته شد.
۳-۷-ابزار پژوهش
تحقیق حاضر از جمله پژوهش‌های میدانی است و به این منظور از ابزارهای زیر استفاده شده است :
مصاحبه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته
به منظور بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی مانند: میزان تحصیلات، سطح تحصیلات والدین، روابط والدین، تعداد فرزندان خانواده، و ترتیب تولد و همچنین متغیرهای فردی مانند: مصرف دخانیات، سابقه بیماری های روانی و جسمانی و مصرف داروها، از مصاحبه و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد.
افزون بر پرسشنامه جمعیت شناختی و مصاحبه، ابزارهای زیر توسط کارشناس روانشناسی بالینی، که دستیار پژوهشگر و با آموزش کافی در این حیطه بودند، اجرا شدند.
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (کوپر اسمیت، ۱۹۶۷ )
پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، ۱۹۹۲)
پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت[۱۴۲]
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت که تجدید نظر شده مقیاس راجر و دایموند است، برای اندازه گیری میزان عزت نفس نمونه های مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله روان درمانی مبتنی بر فراشناختی، استفاده گردید. در این آزمون حداقل نمره ای که یک فرد می تواند به دست آورد صفر و حداکثر آن پنجاه است. شیوه نمره گزاری این آزمون به صورت صفر و یک است به این معنا که در برخی از سوال ها پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر می گیرد و باقی سوال ها به طور معکوس نمره گذاری می شوند.افرادی که در این آزمون بیشتر از میانگین نمره بگیرند، دارای عزت نفس بالا و افرادی که کمتر از میانگین نمره بیاورند، دارای عزت نفس پایین محسوب می شوند. تعداد سوالات پرسشنامه، ۵۸ سوال ، که داری ۶ زیر مقیاس یا عامل می باشد که شامل: زیر مقیاس عمومی۲۶ ماده، زیر مقیاس اجتماعی ۸ ماده، زیر مقیاس خانوادگی ۸ ماده، زیر مقیاس آموزشگاهی ۸ ماده و زیر مقیاس دروغ ۸ ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی کلی ،امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند ،فراهم می سازد(کوپر اسمیت،۱۹۶۷).
پایایی[۱۴۳] و روایی[۱۴۴]
اعتبار آزمون توسط محققان مختلف (اسمیت، ۱۹۶۷)، مورد تائید قرار گرفته است. بررسی ابراهیمی (۱۳۷۰)، پایایی نتایج این پرسشنامه را در میان دانش آموزان و دانشجویان ایرانی مورد قرار داده است که ضریب پایایی آن در نمونه های دانش آموزی ۸۰/۰ و در نمونه های دانشجویی ۸۵/۰ گزارش شده است ( موسوی، ۱۳۸۳). ادموند سون و همکاران (۲۰۰۶) نیز ضریب همسانی درونی ۸۶/ . تا ۹۰/ . را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپر اسمیت و دیگران (۱۹۹۰) ضریب باز آزمایی را بعد از پنج هفته ۸۸/ . و بعد از سال ۷۰/ . گزارش کرده اند .
بسیاری از پژوهش ها، روایی یا اعتبار پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را مورد تائید قرار گرفته است. برای نمونه؛ در تحقیق بازرگان و برار پور (۱۳۹۰)، با استفاده از روش وابسته به محتوا، روایی پرسشنامه کوپر اسمیت را تایید شد. همچین با استفاده از روش دیگری از روایی یعنی همگرایی ،ثابت (۱۳۷۵) و نایبی فرد(۱۳۸۲) روایی همگرایی مناسبی، بین آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت نفس آیزنک به دست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت ۸۰/.. و در پژوهش نایبی فرد ۷۸۰/ بوده است. در پژوهش حاضر به منظور سنجش پایایی آزمون عزت نفس، از دو شاخص آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده است که نتایج در جدول ۳-۲ آمده است.
جدول-۳-۲- ضرایب پایایی پرسشنامه عزت نفس در تحقیق حاضر

شاخص آماری
مقیاس
ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ تنصیف
عزت نفس کلی ۸۸/۰ ۸۹/۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.