بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت  …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت …

عزت نفس اجتماعی

۶۷/۰

۷۳/۰

عزت نفس خانوادگی

۷۵/۰

۷۵/۰

همانطوری که در جدول ۳-۲ مشاهده می شود، ضریب های پایایی پرسشنامه عزت نفس و دو زیر مقیاس های آن، با روش آلفای کرونباخ و تنصیف در کل نمونه های پژوهش مناسب می باشد.
(۲)پرسشنامه ی پرخاشگری [۱۴۵]AQ
پرخاشگری در پژوهش حاضر بوسیله ی فرم ترجمه شده AQ باس وپری (۱۹۹۲)استفاده شده است. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۹ عبارت ودارای ۴خرده مقیاس با عنوان :پرخاشگری فیزیکی –پرخاشگری کلامی –پرخاشگری خشم –پرخاشگری خصومت می باشد.پاسخ ها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت محاسبه شده اند ودو عبارت ۹و۱۶ به گونه ای معکوس نمره گذاری می شوند ونمره ی کل پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاسها به دست می اید. سامانی (۱۳۸۶) با تحلیل عاملی پرسشنامه پر خاشگری به شیوه ی اکتشافی ۴ عامل خشم –پرخاشگری بدنی و کلامی وو رنجیدگی وبد گمانی در فرم اصلی قرار داشتند به دست آورد .
۳-۷-۱-۲-پایایی و روایی
جهت سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه پرخاشگری، نتایج پژوهش محمدی (۱۳۸۱) از سنجش پایایی با استفاده از روش باز آزمایی نشان داد که مقدار ضرایب اعتبار برای زیر مقیاس های پرخاشگری، میان ۶۱/۰ تا ۷۴/۰ متغیر است. همچین ضریب بازآزمایی کل پرسشنامه ۷۸/۰ به دست آمد. همسانی درونی با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ نشان داد که دامنه ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل پرسشنامه پرخاشگری ۷۱/۰ تا ۸۲/۰ و شاخص آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه نیز ۸۹/۰ به دست آمد.
نتایج تحلیل باس و پری (۱۹۹۲) نشان داد که همبستگی زیر مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و باکل مقیاس که میان ۲۵/۰ تا ۴۵/۰ متغیر است، بیانگر روایی مناسب این ابزار بوده است. بررسی روایی پرسشنامه پرخاشگری توسط محمدی (۱۳۸۵) با استفاده روش تحلیل عاملی تائیدی، وجود چهار عامل را در این پرسشنامه تائید کرد. به طور کلی پژوهش بسیاری داخلی و خارجی حاکی از روایی و پایایی مناسب پرسشنامه مذکور بوده است. در پژوهش جهت سنجش روایی همزمان مقیاس پرخاشگری باس و پری از طریق اجرای همزمان مقیاس آسیب شناسی روانی عمومی در افراد گروه نمونه محاسبه شد. در پژوهش حاضر، جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه پرخاشگری و دو زیر مقیاس آن، با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده تائید همسانی درونی پرسشنامه مذکور می باشد ( جدول ۳-۳).
جدول-۳-۳-ضرایب پایایی پرسشنامه پرخاشگری در تحقیق حاضر

شاخص آماری مقیاس ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ تنصیف
پرخاشگری کلی ۷۸/۰ ۸۴/۰
پرخاشگری کلامی ۷۹/۰ ۶۸/۰
پرخاشگری جسمانی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir