بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت  …
3D gold capricorn astrology sign is standing above a colorfull planet in space with blue light rays from below.

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت …

در این تحقیق، به «بررسی اثر درمان فراشناختی بر افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری در پسران بزه کار ۱۴ تا ۱۸ ساله شهر تهران » پرداخته شده است. پسران بزه کار، شامل پسران نوجوانی بودند که در مراکز وابسته به کانون اصلاح و تربیت شهر تهران نگهداری می‌شدند. مداخله درمانی در پژوهش حاضر، مداخله فراشناختی، به مدت ۱۶ ساعت، که به صورت ۱۴ جلسه هفتگی به روش فردی به منظور افزایش میزان عزت نفس و کاهش پرخاشگری طراحی و اجرا گردید. به افراد گروه کنترل گفته شد که بعد از آزمون مرحله اول، نزدیک به سه ماه بعد نیز از آنها آزمون نهایی گرفته خواهد شد و علاوه بر آن، جلسات روان درمانی نیز برای آنها برگزار خواهد شد و در صورت تمایل می توانند در آن شرکت کنند. درمانگر این پژوهش، دارای تخصص در درمان فرا شناختی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی می باشد. در پایان مرحله درمان، آزمون های مذکور، مجددا برای هر دوگروه تکرار شد.
بنابراین، ابتدا به توصیف متغیرهای عزت نفس و پرخاشگری پرداخته شده و از جداول آمار توصیفی که در آن میانگین به عنوان شاخص‌های گرایش مرکزی و انحراف معیار به عنوان شاخص های پراکندگی و نیز درصد فراوانی استفاده شد.
در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون تحلیل کوواریانس به منظور بررسی اثر درمان فراشناختی در افزیش عزت نفس و کاهش پرخاشگری، نوجوانان بزه کار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری آماری Excel & spss استفاده شد. سطح معنی داری تمامی فرضیه ۰۵/۰ a= گرفته شد.
داده های جمعیت شناختی
بررسی دادهای جمعیت شناختی در پسران بزه کار بیانگر آن است که میانگین و انحراف استاندارد سنی آنان به ترتیب در گروه آزمایش ۵۳/ ۱۵ و ۶۵/۳ و گروه کنترل ۸۸/۱۴ و ۴۱/۲ بود. داده‌های حاصل از میزان تحصیلات در گروه آزمایش نشان می دهد که ۶ نفر سال اول راهنمایی؛ ۳ نفر سال دوم راهنمایی، ۳ نفر سال سوم راهنمایی، ۴ نفر سال اول دبیرستان، ۲ نفر سال دوم دبیرستان، ۱ نفر سال سوم دبیرستان، گروه کنترل، شامل نوجوانان پسر بزه کار، مقطع اول راهنمایی تا سوم متوسطه بودند که به لحاظ سنی با گروه آزمایش همگن شدند. بدین گونه که، دامنه سنی نمونه های هر دو گروه را، نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ سال تشکیل می دادند.
یافته های پژوهش
الف ) یافته های توصیفی
ب) یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش.
الف) یافته‌های توصیفی: یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین، انحراف معیار و تعداد آزمودنی های نمونه برای کلیه متغیرهای در این پژوهش در جدول ۴-۱ ارائه شده است.
جدول ۴-۱-میانگین و انحراف معیار متغیر عزت نفس و حیطه های آن در گروه های آزمون و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون

متغیر مرحله گروه میانگین انحراف معیار تعداد
عزت نفس خانوادگی پیش آزمون کنترل ۸۰/۲ ۵۴/۱ ۲۰
آزمایش ۷۰/۲ ۴۳/۱ ۲۰
پس آزمون کنترل ۳۰/۳ ۵۶/۱ ۲۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.