پژوهش – 
بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه  …

پژوهش – بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه …

مجموع مجذورات

در جه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری (P)

پیش آزمون

۷۲/۳۱

۱

۷۲/۳۱

۲۳/۵

۲۸/۰

گروه

۸۹/۴۳۱

۱

۸۹/۴۳۱

۲۶/۷۱

۰۰۱/۰

همان طوری که در جدول ۴-۱۴ ملاحظه می شود بین نوجوانان بزه کار گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ پرخاشگری کلامی تفاوت معنی داری وجود دارد.به عبارت دیگر، درمان مبتنی بر فراشناخت، موجب افزایش مؤلفه پرخاشگری یادشده در گروه آزمایش شده است.
نمودار۴-۴-وضعیت متغیر پرخاشگری کلامی گروه کنترل و آزمایش(پیش آزمون و پس آزمون)
۴-۵-خلاصه
در این فصل بر اساس فرضیه ها و هدف های پژوهش، به ارائه یافته های پژوهش پرداخته شد. در مورد فرضیه اول و دوم پژوهش یافته ها، نشان دادند که کاربرد درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس خانوادگی و اجتماعی نوجوانان بزه کار نقش موثری دارد.
در مورد فرضیه سوم و چهارم پژوهش نیز یافته ها نشان دادند که کاربرد درمان فراشناختی به تنهایی در کاهش پرخاشگری فیزیکی و کلامی نوجوانان بزه کار نقش موثری دارد.
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
همان گونه که ملاحظه شد، فصل اول به بیان کلیات پژوهش پرداخته شد. پس از بیان اهمیت مسـئله، اهـداف و فـرضیات پـژوهش مـورد اشاره قرارگرفتند. و در نهایت کلید واژه ها توضیح داده شدند.
در فصل دوم، ابتدا نظریههای پرخاشگری و عزت نفس بررسی گردید. سپس دیدگاه ها و روبکردهای روان درمانی متداول مربوط به پرخاشگری و عزت نفس و پس از آن به بررسی مفهوم فراشناخت و درمان فراشناختی پرداخته شد. و در آخر مروری برمطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه، صورت پذیرفت.
در فصل سوم به منظور ویژگی های دموگرافیک نمونه های پژوهشی از نمودارهای ستونی استفاده گردید، و پس از آن جهت بررسی پایایی ابزارهای مورد استفاده در پژوهش ( پرخاشگری باس و پری و عزت نفس کوپر اسمیت) آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید.
در فصل چهارم به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از شاخص های توصیفی متغیرهای پرخاشگری کلامی، فیزیک و عزت نفس اجتماعی، خانوادگی محاسبه شده است. پس از آن پیش فرض هیا آزمون تحلیل کواریانس ( نرمال بودن متغیرها، همگنی شیب های رگرسیون) محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. در آخر از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر درمان فراشناختی بر پرخاشگری کلامی، فیزیکی و عزت نفس اجتماعی، خانوادگی محاسبه شد و از نمودارهای خطی جهت نمایش این اثر بخشی بر متغیرهای مذکور پرداخته شد.
در این فصل نیز با استفاده از نتایج بدست آمده در فصل قبل، به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود و سپس براساس نتایج حاصل از فصول گذشته، محدودیت ها، پیشنهادات و توصیههای کاربردی بیان میشوند.
۵-۱-تشریح کلی مسئله پژوهش
پژوهش حاضر قصد بررسی اینکه آیا به کار گیری درمان فراشناختی موجب افزایش پرخاشگری و کاهش عزت نفس نوجوانان با سابقه بزه کاری خواهد شد؟ را داشت. به عبارت دیگر؛ پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد، که با روش پژوهش آزمایشی است که به صورت طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و به وسیله پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت و پرخاشگری باس و پری و فرم اطلاعات دموگرافیک فردی و خانوادگی؛ با استفاده از تکنیک های آماری مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در ادامه ارائه می گردد.
با وجود کارآمدی نسبی اغلب شیوه های شناختی- رفتاری بر افزایش عزت نفس و کاهش رفتارهای مقابله ای ناکار آمد نوجوانان، هنوز کاستی هایی وجود دارد و به تبع آن مدل های نظری بر روی اختلالات مرتبط در این گروه سنی، در حال شکل گیری هستند. با این همه به نظر می رسد درمان فراشناختی، با توجه به تاکیدش بر بازبینی اسناد دهی کلامی و توجه آگاهی و به ویژه چالش با باورهای فراشناختی، بر روی اختلالات دوران نوجوانی بسیار موثر باشد. با توجه به اثر بخشی بسیار مداخله فراشناختی در اختلالات گوناگون نظیر؛ افسردگی، اعتیاد، اضطراب و وسواس، تا کنون مطالعات چندانی؛ بر روی اختلالات رفتاری و حرمت نفس نوجوانان صورت نگرفته است.
۵-۲-بحث

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.