سایت مقالات فارسی – 
بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری  …
Abstract background of spheres and wire-frame landscape.

سایت مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

۸- کاهش آلایندههای زیست محیطی
۹- فروش برق به شبکه و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی
۶-۱ سؤالات تحقیق:
کاربرد واحدهای کوچک توسط مصرف کنندگان و محاسبه قیمت تمام شده ، آیا می تواند صنعت برق را عملاً بتدریج خصوص کند ؟
آگاهی همه مصرف کنندگان ( بخش بازرگانی ) از قیمت تمام شده نیروگاههای پراکنده ، آیا می تواند بهره وری انرژی (مدیریت مصرف ) را بهبود ببخشد؟
آیابازیافت انرژی آسان(بازیافت حرارت در موتورها بسیارکم هزینه تراز سایر نیروگاهها میباشد)می شود؟
احداث نیروگاهها موجب کاهش سرمایه گذاری وزارت نیروجهت ساخت نیروگاههای جدید می شود؟
مشارکت بخش خصوصی در ساخت نیروگاههای محلی و پراکنده اقتصادی است؟
احداث این نیروگاهها موجب کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود؟
آیا فروش برق به شبکه و ایجاد اشتغال دربخش خصوصی به عنوان یک راهکار ضرورت دارد؟
۷-۱ روش تحقیق:
روش تحقیق این مطالعه از نوع اکتشافی است و اصول اقتصاد مهندسی، مبنای نظری محاسبات آن را تشکیل می دهد .یکی از روشهای ارزیابی عملکرد نسبی فن آوری های تولید است.
۱-۷-۱ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
در این پژوهش با استفاده بهینه یابی و ارزیابی طرحهای اقتصادی، به خصوص طرحهای عمرانی و نیروگاهی با استفاده از تکنیک های ارزیابی فنی و اقتصادی همچون ضریب بازگشت سرمایهCRf ، حداقل نرخ جذب کننده ، تکنیک های اقتصاد مهندسی، از جمله روش دوره بازگشت سرمایه ، روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت ، روش ارزش آینده ، هزینه سرمایه گذاری سالیانه AC و هزینه تعمیر و نگهداری OandMهزینه سوخت PVf به برآورد قیمت تمام شده از روش هزینه تراز شده ( LCOE) انرژی تولیدی از نیروگاههای پراکنده دست می یابیم و اهمیت استفاده از آن در راستای دستیابی به بهره وری و بهینه یابی انرژی را مورد توجه قرار می دهیم.
۱ -۸ قلمرو تحقیق
هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد:
الف- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش، با توجه به وجود مجتمع های تجاری بزرگ در جنوب کشور استان هرمزگان می باشد.
ب- قلمرو زمانی
با توجه به اهداف تحقیق، دوره زمانی تحقیق ۱۳۹۴ تعیین شده است.
ج- قلمرو موضوعی
دراین تحقیق به تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده هرکیلو وات برق تولیدی از نیروگاههای پراکنده در مقایسه با برق سراسری جهت مجتمع های بزرگ تجاری می پردازیم.
۱-۹ ساختار کلی تحقیق
در فصل اول این پژوهش، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است
در فصل دوم، مبانی نظری شامل مفاهیم و نظریات تئوری و تجربی در ادبیات موضوعی در خصوص ساختار مالکیت و نقد شوندگی سهام پرداخته ‌شده است. درنهایت نیز فصل با ارائه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل و خارج کشور خاتمه یافته است.
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، مدل تحقیق و نحوه اندازه‌گیری متغیرها بیان‌شده است.
در فصل چهارم، به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بیان یافته‌ها اختصاص‌یافته است.
در فصل پنجم خلاصه و نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها، پیشنهادهایی برای استفاده‌کنندگان پژوهش جاری و محققان تحقیقات آتی مطرح‌شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲ مقدمه
کشور ایران از منابع قابل توجه طبیعی و انسانی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به یک سیستم پایدار انرژی برخوردار می‌باشد. همچنین، ایران از فرصت‌های بی‌شمار در رابطه با استفاده از منابع غنی انرژی های تجدیدپذیر نظیر شرایط مناسب برای بکارگیری سودآور انرژی باد، فرصت‌های بسیار خوب در زمینه توسعه نیروی برق‌آبی و زمینه‌ای ایده‌آل برای استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. البته هر گونه تغییری در سیستم انرژی ، نیازمند بررسی شفاف و دقیق مشکلات و کمبودها می باشد. یارانه های کلان کنونی برای کنترل قیمت انرژی، از ایجاد و توسعه بازاری مساعد برای تکنولوژی‌های مرتبط با کارآیی انرژی و منابع انرژی‌های تجدید پذیر جلوگیری می‌نماید. با توجه به شرایط مذکور و بر اساس مطالعه موردی انرژی حرارتی خورشیدی، پیشنهاداتی در زمینه تنظیم قیمت سوخت‌های فسیلی و برق در سطح ملی با قیمت‌های بازار جهانی، کاهش یارانه‌های کنونی در یک فرآیند بلند مدت، و تعریف اقدامات آتی و حمایت مالی از توسعه بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی تا زمان قطع کامل یارانه‌های سوخت فسیلی و برق ارائه گردیده است. البته همزمان با پیشنهاد کاهش یارانه‌های انرژی، اقدامات جبرانی برای جلوگیری از فشار اقتصادی ناشی از قیمت های بالای انرژی بر روی اقشار کم درآمد نیز توصیه می‌گردد.
۲-۲ قیمت تمام شده [۱]
۲-۲-۱ قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)
قیمت گذاری بر پایه هزینه تمام شده محصول، به دلیل آن که بر اساس اصول حسابداری صورت می گیرد به قیمت حسابداری معروف است . قیمت حسابداری بر پایه هزینه عوامل و نهاده های مورد استفاده در فرآیند تولید ، به علاوه هزی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ن
ه های فروش و اداری، هم چنین درصدی بابت سود محاسبه می شود. بنابراین، در این روش، میزان تقاضای جامعه برای کالاها، نقشی در تعیین قیمت ها ندارد . همچنین در قیمت های حسابداری هزینه های فرصت عوامل تولید در محاسبات منظور نمیشود.(طاهری زاده ، نادر،۱۳۹۰)
۲-۲-۲بهای تمام شده
منظور از بهای تمام شده ی هر دارایی ، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است ، به عبارت دیگر قیمت تمام شده به مخارجی که دارای منافع آتی بوده و منابع آن حاصل نشده است گفته می شود.