جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- قسمت ۳
Colors catalogue

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- قسمت ۳

۲-۲-۳ مفهوم هزینه سربار[۲]
هزینه ها را می توان به دودسته شامل، هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم طبقه بندی نمود. البته باید توجه داشت که این نحوه طبقه بندی، مانع از طبقه بندی هزینه ها به ثابت، متغیرونیمه متغیرنخواهد شد.
هزینه های غیرمستقیم عبارت از، هزینه هائی است که بطورمستقیم درساخت محصول به مصرف نمی رسند ونمی توان آنها را به یک محصول ، یک مرحله از تولید و یا یک سفارش خاصی ارتباط داد ونیز بعضی از هزینه های مستقیم که سرشکن کردن آنها به محصولی معین ، مرحله ای از تولید و یا سفارشی خاص مقرون به صرفه نباشد.البته باید توجه داشت، که اگر هزینه ای به صورت مستقیم به محصول سرشکن گردد،تمام آن هزینه سهم آن محصول خواهد بود. به عبارت دیگر، هیچ سهمی از آن هزینه به محصولات یا مراحل دیگر تعلق نمی گیرد. ولی اگرهزینه ای به طور غیرمستقیم )ازطریق تسهیم هزینه های سربار( سرشکن گردد، به صورت یکنواخت به تمام محصولات سرشکن خواهد شد.
به عنوان مثال، بعضی ازهزینه هائی که با محصولات ارتباط مستقیم ندارند، عبارتنداز:
هزینه بیمه های اجتماعی سهم کارفرما، هزینه بیمه ساختمان وتاسیسات کارخانه ، هزینه بیمه بیکاری ، هزینه استهلاک ماشین آلات کارخانه ، هزینه استهلاک یا اجاره ساختمان کارخانه وهزینه برق مصرفی وبرق صنعتی کارخانه نیزدرگروه هزینه های سربارطبقه بندی می شوند. بعضی از هزینه های مستقیم هم، به علت ناچیز بودن مبلغ ومقرون به صرفه نبودن تسهیم ،در گروه هزینه های سربار طبقه بندی می شوند، که به عنوان مثال از چسب ، میخ ، نخ وپیچ ومهره می توان نام برد. بهای تمام شده محصول از سه عامل تشکیل می شود، که سربار ساخت یکی ازآن عوامل است، به همین جهت بایدمانند مواد اولیه و دستمزد مستقیم، شناسائی و کنترل شود. سرباراز هزینه های غیرمستقیم مختلف تشکیل می گردد، بنابراین ابتدا باید هزینه های سربارشناسائی شوند. این عمل به دوصورت انجام می پذیرد:
الف شناسائی قبل از انجام هزینه :دراکثرموسسات تولیدی قبل از شروع هردوره مالی، هزینه هارا پیش بینی یا برآورد می نمایند. این پیش بینی موجب می شود که قبل از اقدام به تولید، بهای تمام شده محصولاتی که درآینده ساخته می شوند، تاحدودی مشخص گردد.
ب شناسائی بعدازانجام هزینه: این عمل درطول دوره و یا درپایان دوره مالی پس از اینکه هزینه به مصرف رسیدانجام می شود، که به آن شناسائی هزینه های واقعی می گویند.
قیمت تمام شده و طبقه بندی هزینه ها[۳]۱
قیمت تمام شده معمولاً از سه جزء مواد اولیه، دستمزد مستقیم و سربار تشکیل می شود. در این تحقیق هزینه سوخت به عنوان مواد اولیه در نظر گرفته شده است و با توجه به نوع استخدام پرسنل،هزینه دستمزد مستقیم وجود ندارد . سایر هزینه ها از جمله هزینه استهلاک تاسیسات، هزینه تعمیرات بلند مدت، هزینه های واحد پشتیبانی فنی، هزینه های بهره برداری و هزینه های متفرقه به عنوان هزینه سربار طبقه بندی گردید . به این ترتیب هزینه تولید برق علاوه بر سوخت شامل هزینه های دیگری است که تماماً به عنوان سربار طبقه بندی شده اند. در مجموع هزینه تولید برق را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
هزینه مواد اولیه:
۱ هزینه سوخت
۲ هزینه سربار:
۲-۱هزینه استهلاک تاسیسات تولید
۲-۲ هزینه تعمیرات بلند مدت
۲-۳ هزینه های واحد پشتیبانی فنی
۲-۴هزینه های بهره برداری
۲-۵ هزینه های متفرقه تولید

 ۲-۳ مبانی قانونی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در کشور

۱) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.
الف – تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب – تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج – انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د – اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ – برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.
و – اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ه
منامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱ – دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
ماده ۳۳  قانون مدیریت خدمات کشوری: تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «۱۶» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

۲) جزء ۲ بند ب تبصره ۴ قانون بودجه سال های ۸۲ و ۸۳

۳) ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه

۴) ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه آن

۵) ضوابط اجرایی بودجه سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

۶) بند ۳۲ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ۵ توسعه کشور

۷) بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور (در این بخشنامه با اشاره به بند ۳۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ۱۰ دستگاه اجرایی کشور جهت اجرای آزمایشی بودجه‌ریزی عملیاتی انتخاب شده اند)

۸) ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

“به منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود…. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوط بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می گردد که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد”.

همچنین امروزه به دلیل وجودمتغیرهای بیشمار مؤثر در فرایند تصمیم گیری مدیران،به ویژه در دولت به دلیل تقاضای روز افزون نسبت به ارائه خدمات با کیفیت بالاتر ، فشار برای پاسخگویی وشفافیت عملکرد دولت ، نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت ،کنترل کسری ، بهبود وظایف و کار کردهای دولت،اثربخشی حاکمیت وافزایش بهره وری ، لزوم استقرار سیستم حسابداری بهای تمام شده در دستگاههای اجرایی ضروری می باشد.